Forskningsprojekt på trädgårdslaboratoriet

Senast ändrad: 04 april 2022

Följande forskningsprojekt pågår på trädgårdslaboratoriet:

  • Försök i äppleodlingen
  • Etablering av stadsträd – vilken betydelse har produktionsmetoden?
  • Etableringsförsök med poppel
  • Samling av Miscanthus-gräs

Fruktträdskräfta

På trädgårdslabbet finns en äppelodling vilken etablerades i maj 2008. Den är planlagd att efterlikna de förhållanden som råder i en kommersiell odling eftersom det gör resultaten av de försök som utförs här extra intressanta för odlare.  Exempelvis kommer träden från den plantskola i Belgien där de flesta svenska odlare köper in sina träd från och är placerade i rader som häckar. De sorter som odlas här är Discovery, Amorosa och Elise. Det första forskningsprojektet som utfördes här undersökte fruktträdskräfta. 

Försöket är nu avslutat, men äppelodlingen finns kvar för framtida försök samt för undervisning. Slutrapporten för Fruktträdskräfta-projektet finns att hitta på Stiftelsen Lantbruksforsknings webbplats

Trädetablering - vilken påverkan har produktionsmetoden?

Plantering av träd är ofta en långsiktig investering där förhoppningen är att trädet ska stå länge, växa sig stort och pryda platsen med sin grönska. Utan en god etablering är chanserna små att det blir så. Under det som kallas för etableringsfasen är trädens förmåga att hantera stress ofta nedsatt. Detta innebär att de har svårare att klara av exempelvis torka, angrepp från skadedjur eller temperaturförändringar utanför det normala. Om man vill att ett träd ska kunna bli gammalt är alltså en lyckad etablering en grundförutsättning. I plantskolorna odlar man idag upp träd på flera olika sätt. De olika odlingsmetoderna påverkar bland annat rötternas utseende. Några metoder gynnar exempelvis tillväxten av finrötter. Man försöker även reglera andra faktorer, som hur stor del av rötterna som blir kvar i jorden när träden ska planteras om, genom olika typer av odlingsstrategier. För att ett träd ska kunna anses etablerat måste det finnas en balans mellan trädets olika delar. Den här studiens syfte är att studera hur några av de produktionsmetoder man använder i plantskolorna idag påverkar rottillväxten efter omplanteringen, och därmed också etableringen.

Samling av Miscanthu- gräs

Miscanthu är ett gräs som kan odlas som energigröda. Eftersom det är en perenn står den kvar i många år och kan skördas regelbundet. Samlingen av olika kloner som finns på Alnarps Trädgårdslaboratorium var ursprungligen en del av en ännu större samling hos Svalöf Weibulls. En anledning att bevara samlingen på Alnarp är att klonerna kan användas i olika försök som pågår. För mer information, kontakta Thomas Prade, thomas.prade@slu.se.