Trädgårdslaboratoriets pedagogiska faciliteter och ytor

Senast ändrad: 04 april 2022

Alnarps trädgårdslaboratorium har en mängd olika faciliteter för att stödja den forsknings- och utbildningsverksamhet som sker på laboratoriets område. Här nedan hittar du beskrivningar av dessa.

 • Säsongsväxthuset
 • Odlingsstudio i säsongsväxthuset
 • Vintersvala, inglasade miljöer
 • Anläggningsyta för hårdgjorda ytor
 • Odling av bär i tunnel
 • Äppelodling
 • Sjuårig växtföljd
 • Fruktträdssortiment
 • Jordoteket
 • Bärträdgård och odlingsbänkar
 • Vingård
 • Krukväxtsortiment
 • Idéträdgårdar

Säsongsväxthuset

Detta växthus har tre avdelningar med en total sammanlagd yta om ca 300 kvm. Det är ett relativt enkelt växthus som främst används under säsong, vilket namnet avslöjar. De tre avdelningarna har var sin värmefläkt med kapacitet att hålla frostfritt och höja temperaturen några grader under tidig och sen säsong. I detta växthus finns en odlingsstudio och två avdelningar för en verksamhet som går under namnet Vintersvala inglasade miljöer (se nedan).

Odlingsstudion i säsongsväxthuset

Detta är en plats där studenterna i olika kurser kan utforska hur trädgårdsväxter kan odlas eller ska odlas. Odlingsstudion är en avdelning om ca 100 kvm, beläget i ena delen av vårt Säsongsväxthus. Ett enkelt växthus som detta förbättrar klimatet och odlingsbetingelserna avsevärt jämfört med utomhus. Växthuset är en solfångare och gör att våren kommer tidigare här och vintern senare. Vi får en längre period att odla under. Med enkla medel kan vi hålla frostfritt under vintern och växter kan övervintra här som annars inte hade klarat sig på våra breddgrader. Inredningen är utformad så läraren kan hålla mindre genomgångar för 20 - 30 studenter. Planteringsborden har sex arbetsplatser som studenterna kan jobba vid.

Det utbildningsprogram som främst har kursmoment här är trädgårdsingenjörsprogrammet med inriktning odling. Övriga tider är utrymmet tillgänglig att användas till examensarbeten och andra små projekt som kräver inglasade växtutrymmen.

Vintersvala inglasade miljöer i säsongs- och exposéväxthusen 

För studenter på trädgårdsingenjörsprogrammet med inriktning mot design, finns kurser med inriktning mot gestaltning av trädgårdar under glas. Av denna anledning finns tre olika inomhusträdgårdar anlagda på trädgårdslaboratoriets område. Alla är vintersvala, d.v.s. temperaturen tillåts sjunka ner strax över noll grader på vintern. I säsongsväxthuset finns två avdelningar med olika karaktär. Ena delen hålls torrare än den andra. I den fuktigare delen finns bland annat ett antal sällsynta rhododendron-plantor som skänkts till Alnarp av en privat samlare. I exposéväxthuset är en medelhavsinspirerad trädgård anlagd. Studenter har varit delaktiga i all anläggning och plantering av de svala inomhusmiljöerna, i säsongsväxthusen under 2006 och 2007 samt i exposéväxthuset 2010. Rummen används som inspiration, sortimentsamling och laborativ miljö i kurserna som rör inomhusträdgårdar. 

Anläggningsyta för hårdgjorda ytor

Detta är en plats där studenterna i olika kurser lär sig grunderna i hur man praktiskt jobbar vid anläggning av hårdgjorda ytor. Ytans storlek är drygt 100 kvm och används för detta ändamål året runt. Vid övningar under riktigt kalla vintrar händer det att vi sätter ett tält över. Utbildningsprogram som främst har praktiska moment här är landskapsingenjörsprogrammet och landskapsarkitektprogrammet.

Bärtunnlar

På området finns två bärtunnlar som vardera är 40 m långa och 8 m breda. Här odlas amerikanska blåbär (sorterna ’Reka’, ’Blue Poppins’ och ’Elisabeth’), hösthallon, björnbär (sorterna ’Loch Maree’ och ’Loch Ness’). Fördelarna med att odla i tunnel i vårt klimat märks bland annat att plantorna ger högre skörd under en längre period jämfört med odling på friland. Bären uppvisar även högre kvalitet. Studenter från hortonom- och trädgårdsingenjörsprogrammen är bland annat delaktiga i skörd och registrering av skörd i detta projekt samt kan använda bären i kurser med fokus på förädling och produktutveckling. 

Äppelodling

Äppelodlingen anlades 2008 inom ett försök där man undersökte frågeställningar kring spridning av fruktträdskräfta. Syftet var att skapa förhållanden identiska med en kommersiell odling och sorterna som planterades var Elise, Discovery och Amorosa. Träden kommer från samma plantskola i Belgien vilken producerar majoriteten av de träd som används i svenska odlingar. Här får studenter bland annat möjlighet att öva beskärningstekniker som används inom kommersiell odling.

Sjuårig växtföljd

Antalet kemiska bekämpningsmedel som tillåts blir färre och färre och i takt med detta blir det allt viktigare att ha en bra växtföljd i sin odling. Principen med växtföljd är att det som planternas på ett och samma fält ska växla från år till år, bland annat med avseende på grödans rotdjup, ogräskonkurrerande förmåga och näringsbehov. I detta projekt får studenterna praktisk erfarenhet av sådd, plantering och skörd samt beräkning av näringsgivor. Här finns även utrymme för studenter att experimentera med exempelvis insådd av så kallade blomsterremsor vilka eventuellt kan gynna naturliga fiender, jämföra effekter olika typer av gödning eller samodla flera grödor i samma fält. Den nuvarande växtföljden består av tvåårig klövervall, korn med insådd vall, vitkål, rödbeta, fröhampa (med TOC-halt noll), röd och gul plantlök och ”Tre systrar” (majs, bönor och sommarsquash).

Fruktträdssortiment

Utöver äppelodlingen finns en samling fruktträd som består av äpplen, päron och plommon. Här finns ett antal olika sorter av respektive frukt representerad. Utöver sortskillnader åskådliggörs även grundstammens inverkan på trädets växt och utseende då ädelsorterna ympats på olika typer av grundstammar. Dessa träd används av studenter i beskärningsövningar. 

Jordoteket

I jordoteket illustreras hur olika växter, samt även ogräs, påverkas av den jordmån de växer i. Här finns, i rutor intill varandra, sex stycken i Sverige vanligt förekommande jordtyper samt en ruta med jord köpt i säck. Varje ruta består av 4 m2 jord och är indelad i fyra rutor där olika växter planterats eller såtts. Jorden har hämtats från olika delar av Sverige; den närmaste kommer från området Västerskog vid Alnarp och som längst åkte man till Dalsland. Jorden grävdes upp lager för lager om 10 cm och lades sedan ner i rutan i samma ordning som på den ursprungliga platsen.

Bärträdgård och odlingsbänkar

Intill kolonilotterna finns Trädgårdslaboratoriets bärträdgård. Här finns samlat en del mer eller mindre ovanliga sorters frukter och bär, varav många av dess sorter förädlats fram på SLU. Man hittar bland annat havtornssorterna ”Romeo” och ”Julia”, mullbäret ”Mulle”, olika sorters svarta vinbär och hallon samt lingon och blåbär framtagna för hemträdgården.  Här finns även det gröna svarta vinbäret ’Vertii’ från Finland, en korsning mellan krusbär och svarta vinbär som heter Jostaberry samt persikosorten ’Frost’.  Intill bärträdgården finns odlingsbänkar för köksväxter. Innehåll i odlingsbänkar varierar från år till år.

Vingård

Vingården planterades av studenter under en kurs i vinodling 2006. Numera används den i kurser med fokus på dryckestillverkning och produktutveckling. I odlingen finns sex olika sorters druvor, bland annat ’Solaris’ och ’Rondo’. För att hitta rätt sorter för vårt klimat har man undersökt vad man använder för druvor på ställen vilka erbjuder samma förhållanden. De sorter som används här, och som är vanliga i de flesta odlingar i Sverige, har sitt ursprung i Baltikum.

Subtropiskt växtsortiment i Articum 

Trädgårdslaboratoriet ansvarar för ett stort krukväxtsortiment av subtropiskt slag. Växterna finns samlade i krukor i utrymmen i Articum.  Ett av huvudsyftena med samlingen är att finnas till hands för studenter och lärare i botanikundervisningen.

Idéträdgårdar

På Trädgårdslaboratoriet finns tre stycken s.k. idéträdgårdar. Dessa är planteringar som är designade var och en utifrån ett varsitt tema. I undervisningen används dessa framförallt inom Landskapsarkitektprogrammet för övningar i hur man gör när man ska sköta en plantering utifrån en ritning.Kontaktinformation