Sök projektmedel

Senast ändrad: 04 augusti 2020

I dagsläget finns det ingen aktuell utlysning.

Anvisningar för att söka projektmedel från Tillväxtfonden

Tillväxt Trädgård finansierar flera projekt genom Tillväxtfonden. Med tanke på Tillväxtfondens storlek är det främst aktuellt med mindre projekt och förstudier, som kan leda vidare till större projekt.

I den nya avtalsperioden 2015–2017 omfattar Tillväxtfonden inledningsvis minst 1,4 miljoner kronor per år. SLU/LTV-fakulteten i Alnarp och LRF Trädgård bidrar med vardera 500 000 kr per år. Hushållningssällskapen bidrar tillsammans med drygt 300 000 kr per år. JTI/SP och övriga parter bidrar tillsammans med nästan 100 000 kronor per år. 

Tillväxtfondens ändamål 

  • Tillväxtfonden är avsedd för projekt, som inom en nära framtid leder till tillväxt och hållbar utveckling i trädgårdsnäringen.
  • Projekten ska ligga inom ramen för målområdena och fokusområdena

Kriterier för Tillväxtfondens projekt

Projekten ska ha ett starkt och väl motiverat tillväxtperspektiv.

Ansökningarna bedöms i övrigt enligt följande kriterier:

  • Projekten ska stärka banden mellan näringsliv och forskning samt mellan parterna.
  • Projekten ska vara företagsnära, innovativa och få nationell betydelse.
  • Projekten bör göras i samverkan mellan parterna.

Rätt att söka medel

Rätt att söka medel har i första hand forskare, rådgivare och övriga anställda hos Tillväxt Trädgårds parter. Dotterbolag till parter har också rätt att söka medel.  SLU bör vara medsökande i projekten. Ansökningar ska göras i samarbete mellan forskare, parternas anställda och näringens företag.

Medfinansiering

Medfinansiering är inte något absolut krav för att söka eller få medel ur Tillväxtfonden. Styrgruppen avgör om projektet kräver medfinansiering och i vilken utsträckning. Som medfinansiering i projekten räknas främst kontanta medel och eget arbete. 

Ärendegång och beslut

1. Projektförslag bör diskuteras med verksamhetsledningen innan ansökan skickas in.

2. Projektansökningar skickas elektroniskt via Tillväxtfondens ansökningsrutin och skickas sedan med vanlig post i ett underskrivet exemplar till Tillväxt Trädgård, Box 53, 230 53 Alnarp.

3. Ansökningar tas under 2016 emot senast den 8 februari och  den 3 oktober. 

4. Styrgruppen ansvarar för beredningen av projektansökningar och beslutar om tilldelning.

5. Projektledaren ansvarar för projektens genomförande, rapportering och publicering. 

6. Hälften av beviljade medel utbetalas till projektansvarig part när projektet kommit ungefär halvvägs, det vill säga hälften av beviljade medel förbrukats. Utbetalning sker efter att projektets framskridande och medelsanvändning intygats på en blankett för lägesrapport av projektledare och partens chef.

7. Projektet slutrapport och manuskript ska godkännas av Tillväxt Trädgårds verksamhetsledning före publicering.

8. Efter godkänd rapportering betalas resterande 50 procent till projektansvarig part.

9. Kommunikationen av projektets resultat och effekter till parterna och till branschen sker i samråd med verksamhetsledningen.

Mer information

Tillväxtfondens regelverk i sin helhet återfinns här.
 

Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se