Utveckling på Campus Alnarp

Senast ändrad: 14 februari 2019
Studenter i Alnarp

Campusvision för Alnarp, en tågstation till Alnarp? Om- och nybyggnation som planeras. Vad händer inom Green Innovation Park i Alnarp? Här presenteras det som är på gång inom olika projekt.

Fortlöpande information om de olika projekten presenteras under respektive flik.

Campusplan på remiss

2012 skapades Campusplan Vision Alnarp i samverkan mellan SLU och
Akademiska Hus. 2018. Drygt 5 år senare beslutade parterna att gemensamt
revidera dokumentet och att tillsammans utreda hur den fysiska miljön på Campus Alnarp kan utvecklas för att på bästa sätt stödja SLU:s verksamhet i framtiden. Resultatet av detta arbete är Campusplan Alnarp 2019-30. (laddas ned som pdf)

Planen skickas ut försynpunkter till prefekter och berörda chefer i Alnarp, universitetsadministrationens chefer, till fakultetsnämnden för LTV-fakulteten, S- fakulteten, Gip Alnarp, AHS och Lomma kommun. 

Planen finns här digitalt och kommer även att presenteras via posters på strategiska platser, bl.a. i Alnarpsgården.

Synpunkter på planen önskas senast den 11 mars via e-post till
campusplan-Alnarp@slu.se eller på adressen SLU Lokaler, Box 7020, 750 07
Uppsala. När synpunkterna är bearbetade kommer campusplanen lämnas för beslut av SLU:s rektor.

Campusvision Alnarp

SLU har i samarbete med Akademiska hus påbörjat arbetet med att uppdatera Campusvisionen för Alnarp. Detta beräknas vara klart i början av 2019.

Så här ser processen ut.

Personer med ledande befattningar inom fakulteten, institutionerna och administrationen träffades den 15 augusti för att diskutera framtida vägval för SLU på Campus Alnarp som t.ex. för- och nackdelar av en samlokalisering av all SLU verksamhet i en ny byggnad. Resultaten från detta mötte skall ligga till grund för framtida inriktningsbeslut på rektorsnivå.

Parallellt till de SLU-interna diskussionerna fortsätter arbetet med uppdateringen av Campusplanen från 2012 mellan SLU och Akademiska Hus under hösten med målet att planen skall vara färdig i början på nästa år.

Den 23 oktober bjöd arbetsgruppen för Campusplanen in till workshop där tre scenarier för utvecklingen av den fysiska miljön på campus och de olika alternativens styrkor, svagheter, möjligheter och hot kopplade till dem diskuterades. Både representanter från SLU, studentkårerna och Akademiska Hus deltog. Resultatet redovisas om några veckor.

 

Ombyggnationer i Alnarpsgården

– Studiemiljön våning 2, Biblioteket – Ombyggnationen påbörjas den 14/1 och pågår hela vårterminen 2019. 

  • Under denna period är hela våning två ovanför biblioteket inklusive grupprummen avstängda. 
  • Under gjutningsarbeten, vilket rör sig om enstaka dagar, kommer även en del av biblioteket på våning 1 att vara avspärrat.
  • Övriga delar av Alnarpsgården är tillgängliga som vanligt. Entreprenörerna kommer att disponera gamla servicecenter som pausrum.
  • Under vecka 4-8 kommer det att utföras borrningsarbeten som påverkar ljudmiljön i biblioteket och datorsalarna Stallet och Ladan.

Vi erbjuder under tiden studenter alternativa platser för studier:
Articum och Agricum
kommer under denna period att vara kvällsöppna motsvarande biblioteket (t o m kl. 23:00).

Loftet, Alnarpsgården, kommer att vara tillgängligt för självstudier de tider det inte är bokat för andra aktiviteter.

Möjligheten finns, liksom idag, att använda obokade lektionssalar för grupparbeten/självstudier.

Ritningar (pdf-filer):
Möblerad plan 2
Etableringsplan våning 1
Etableringsplan våning 2

– Sal 106 och 107
Kommer har stängts för undervisning och ska anpassas till lokaler för serviceenheten. Detta beräknas vara klart under hösten 2018. I samband med detta återlämnas Teknicum till Akademiska hus.

– Servicecenter Alnarpgården, klart!
Byggnation av ett funktionellt och centralt beläget servicecenter där även bibliotekets servicedisk integreras är klart.
Se arkitektritning, OBS - 7 sidor.

Tågstation Alnarp

Regeringen har fattat beslut om den nationella planen för transportsystemet 2018-2029. I denna ingår Malmöpendeln, Lomma banan, etapp 2, vilket betyder att vi är ett steg närmare en järnvägsstation i Alnarp.

Efter ett möte med trafikverket i oktober stod det klart att det enligt deras bedömning finns en risk för att färdigställandet av stationen i Alnarp kan bli senare än den tidigare beräknade tidpunkten 2023. Detta främst eftersom utbyggnaden av Lommabanan skall bedrivas i ett projekt i vilket både Alnarps och Flädie station ingår och tidsplanen för ett sådant projekt innehåller många ovisshetsmoment, som t.ex. överenskommelser mellan parter, eventuella överklaganden och dylikt.

SLU, Lomma kommun och Akademiska Hus har kommit långt med förhandlingarna om ett finansieringsavtal och vi räknar med att det kan undertecknas under hösten.

Green Innovation Park Alnarp

Green Innovation Park är innovationsparken för gröna företag.

Vi vill rekrytera nyfikna och innovationsinriktade företag och organisationer för fysisk etablering på Campus Alnarp. Företag och organisationer som vill vara en aktiv del i att bygga en innovationskultur med sikte på att tillsammans skapa ny kunskap och nya innovationer för en hållbar framtid.

Green Innovation Park arbetar med att skapa kunskapsmöten och gemensamma värderingar som verktyg för att nå våra mål.
Våra aktiviteter (tio nätverksfrukostar och två Greenspiration Hour) har hittills haft 263 anmälda deltagare.

Kontakta Green Innovation Parks verksamhetsutvecklare Niclas Östlund för mer information om innovationsparken.

 

Laddstolpar för elbilar

Två laddstolpar för elbilar är nu i drift på campus Alnarp. Detta är en miljösatsning av SLU i samarbete med Akademiska hus och E.ON för att kunna erbjuda medarbetare, studenter och besökare att ladda sin elbilar med förnybar el.

Stolparna är placerade på parkeringsplatsen framför nya Biotronen samt på parkeringen bakom Teknicum, mellan verkstaden (Maskinhall C) och Maskinhall B.

Mer information här.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Campusvison och byggprojekt -
Mats Svensson, servicechef
Infrastrukturavdelningen, SLU Service Alnarp, gemensam service
mats.svensson@slu.se, 040-415033, 0702435422

Camilla Westerborn, Lokalstrateg
Infrastrukturavdelningen, SLU Lokaler, lokalplanering
camilla.westerborn@slu.se, 018-672205, 070-3975214

Tågstation Alnarp -
Margit Nothnagl, Fakultetsdirektör, LTV
margit.nothnagl@slu.se, 040-415434, 0761-172296

Green Innovation Park -
Niclas Östlund, projektledare
niclas.ostlund@slu.se, 040-415045, 070-386 85 35

Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se