Utveckling på Campus Alnarp

Senast ändrad: 27 mars 2020
Studenter i Alnarp, foto.

Campusvision för Alnarp, en tågstation till Alnarp! Om- och nybyggnation som planeras. Vad händer inom Green Innovation Park i Alnarp? Här presenteras det som är på gång inom olika projekt.

Fortlöpande information om de olika projekten presenteras under respektive flik.

Campusplan, - utveckling och -vision

Process för campusutveckling pågår från och med 2020 i samarbete mellan Akademiska Hus, Lomma kommun och SLU.

Så här ser processen ut.

Bakgrund

2012 skapades Campusplan Vision Alnarp i samverkan mellan SLU och Akademiska Hus. Drygt 5 år senare beslutade parterna att gemensamt revidera dokumentet och att tillsammans utreda hur den fysiska miljön på Campus Alnarp kan utvecklas för att på bästa sätt stödja SLU:s verksamhet i framtiden.

SLU Alnarp och Akademiska Hus har tagit fram en campusplan för att hitta nya och hållbara lösningar på hur campusmiljön kan utvecklas för att möta verksamhetens olika behov på bästa sätt. Campusplanen har landat i tre olika utvecklingsscenarier som i olika grad skulle kunna förändra området. 

De tre scenarierna beskriver tre olika utvecklingsvägar för campusområdet. Det första ser till en fortsatt utveckling längs Sundsvägen som delar campus i en nordlig del och en sydlig del, med bland annat Alnarpsparken.

De två andra scenarierna testar möjligheten att endera utveckla de västliga delarna av campus där flertalet forskningsmiljöer finns idag eller den östliga delen vid historiska Alnarpsgården där utbildningsmiljöerna finns. Scenarierna medför olika konsekvenser och lyfter frågor som; ska Slottet nyttjas av SLU i framtiden och vad händer om den norra delen av gräsytan Pelousen bebyggs. 

Syftet är att undersöka vilken väg som bäst leder mot campusplanens vision: En unik grön mötesplats för världsledande forskning, utbildning och innovation. Ett campus för samverkan kring hållbar utveckling på regional, nationell och internationell nivå.

Läs mer i Campusplan Alnarp 2019-30. (laddas ned som pdf)

Ombyggnationer i Alnarpsgården

- Café i Alnarpsgården
Det pågår projektering för ett café i servicecentrats tidigare lokaler. Preliminärt färdigställande under hösten 2020.

 ---

Färdiga projekt:

- Ritsalarna Studion och Hyllan
Datorer har installerats i Studion (saknades tidigare) och det har satts upp en skiljevägg mellan Studion och Hyllan (våning 2). Nu kan salarna kan användas var för sig utan att störa varandras verksamheter.

– Studiemiljön våning 2, Biblioteket – platsen öppnades den 9/9 2019.
Ritningar (pdf-filer):
Möblerad plan 2
Etableringsplan våning 1
Etableringsplan våning 2

– Sal 106 och 107
Är nu ombyggda till lokaler för Serviceenheten. 
Teknicum har återlämnats till Akademiska hus.

– Servicecenter Alnarpgården
Byggnation av ett funktionellt och centralt beläget servicecenter där även bibliotekets servicedisk integreras är klart.

Tågstation Alnarp

SLU, Lomma kommun och Akademiska Hus är överens om en lösning som innebär att Alnarp äntligen får en tågperrong.

Kommunfullmäktige i Lomma fattade beslut om att ingå avtal med Trafikverket om att bygga en tågstation i Alnarp och om att köpa mark av SLU och Akademiska Hus på två olika strategiska platser, i Alnarp samt längs E6:an. Se markerade områden på kartan här.

Stationen beräknas byggas under åren 2024-2026. Tågstationen i Lomma öppnar för persontågtrafik i december 2020. Inledningsvis kommer Lommabanan att trafikeras med ett persontåg i timmen i vardera riktningen.

Green Innovation Park Alnarp

Green Innovation Park är innovationsparken för gröna företag

Vi vill rekrytera nyfikna och innovationsinriktade företag och organisationer för fysisk etablering på Campus Alnarp. Företag och organisationer som vill vara en aktiv del i att bygga en innovationskultur med sikte på att tillsammans skapa ny kunskap och nya innovationer för en hållbar framtid.

Green Innovation Park arbetar med att skapa kunskapsmöten och gemensamma värderingar som verktyg för att nå våra mål.
Våra aktiviteter består bland annat av nätverksfrukostar och Greenspiration Hour-evenmang.

Ny lokal 2021

Tillsammans med fastighetsägaren Akademiska hus och arkitektbyrån Kanoz Arkitekter i Göteborg har man tittat på olika lösningar på hur Teknicum kan anpassas efter GIP:s behov. Förstudien är klar och den visar hur byggnaden kan omvandlas till ett kontorslandskap och också ge möjlighet till konferens- och möteslokaluthyrning.

Akademiska hus har tillsatt en projektledare sedan en tid som just nu arbetar med att få in kostnadsunderlag från en entreprenör, som ska bli underlag till den kalkyl som i sin tur blir underlag för hyresavtalet för SLU Holding.

När hyresavtalet är undertecknat av Urban Eriksson, chef på SLU Holding, kommer renoveringen att sätta igång operativt. Ulf Persson, projektledare vid SLU:s Fastighetsavdelning, kommer att inför/under renoveringsprocessen att vara tekniskt stöd, vilket känns mycket tryggt.

Datum är ännu så länge inte specificerat av Akademiska hus, när renoveringen skulle vara klar, men aktuell riktlinje är inledningen av 2021.

Kontakt

Kontakta Green Innovation Parks verksamhetsutvecklare Niclas Östlund för mer information om innovationsparken.

Hemsida Green Innovation Park

Laddstolpar för elbilar

Två laddstolpar för elbilar är nu i drift på campus Alnarp. Detta är en miljösatsning av SLU i samarbete med Akademiska hus och E.ON för att kunna erbjuda medarbetare, studenter och besökare att ladda sin elbilar med förnybar el.

Stolparna är placerade på parkeringsplatsen framför nya Biotronen samt på parkeringen bakom Teknicum, mellan verkstaden (Maskinhall C) och Maskinhall B.

Mer information här.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Campusplan och byggprojekt -
Mats Svensson, servicechef
Infrastrukturavdelningen, SLU Service Alnarp, gemensam service
mats.svensson@slu.se, 040-415033, 0702435422

Camilla Westerborn, Lokalstrateg
Infrastrukturavdelningen, SLU Lokaler, lokalplanering
camilla.westerborn@slu.se, 018-672205, 070-3975214

Ulf Persson, projektledare, lokalplanering, SLU Alnarp
ulf.persson@slu.se, 040- 41 50 72, 073-7122 756

Campusutveckling och tågstation Alnarp -
Margit Nothnagl, Fakultetsdirektör, LTV
margit.nothnagl@slu.se, 040-415434, 0761-172296

Green Innovation Park -
Niclas Östlund, projektledare
niclas.ostlund@slu.se, 040-415045, 070-386 85 35

Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se