Utveckling på Campus Alnarp

Senast ändrad: 27 oktober 2020
Studenter i Alnarp, foto.

Campusvision för Alnarp, en tågstation till Alnarp! Om- och nybyggnation som planeras. Vad händer inom Green Innovation Park i Alnarp? Här presenteras det som är på gång inom olika projekt.

Fortlöpande information om de olika projekten presenteras under respektive flik.

Campusplan, - utveckling och -vision

Process för campusutveckling pågår från och med 2020 i samarbete mellan Akademiska Hus, Lomma kommun och SLU.

Så här ser processen ut.

Bakgrund

2012 skapades Campusplan Vision Alnarp i samverkan mellan SLU och Akademiska Hus. Drygt 5 år senare beslutade parterna att gemensamt revidera dokumentet och att tillsammans utreda hur den fysiska miljön på Campus Alnarp kan utvecklas för att på bästa sätt stödja SLU:s verksamhet i framtiden.

SLU Alnarp och Akademiska Hus har tagit fram en campusplan för att hitta nya och hållbara lösningar på hur campusmiljön kan utvecklas för att möta verksamhetens olika behov på bästa sätt. Campusplanen har landat i tre olika utvecklingsscenarier som i olika grad skulle kunna förändra området. 

De tre scenarierna beskriver tre olika utvecklingsvägar för campusområdet. Det första ser till en fortsatt utveckling längs Sundsvägen som delar campus i en nordlig del och en sydlig del, med bland annat Alnarpsparken.

De två andra scenarierna testar möjligheten att endera utveckla de västliga delarna av campus där flertalet forskningsmiljöer finns idag eller den östliga delen vid historiska Alnarpsgården där utbildningsmiljöerna finns. Scenarierna medför olika konsekvenser och lyfter frågor som; ska Slottet nyttjas av SLU i framtiden och vad händer om den norra delen av gräsytan Pelousen bebyggs. 

Syftet är att undersöka vilken väg som bäst leder mot campusplanens vision: En unik grön mötesplats för världsledande forskning, utbildning och innovation. Ett campus för samverkan kring hållbar utveckling på regional, nationell och internationell nivå.

Läs mer i Campusplan Alnarp 2019-30. (laddas ned som pdf)

Nya byggnationer

Grohuset
Huset, som ligger bredvid Trädgårdslaboratoriet, hyser VentureLab@SLU:s verksamhet. Verksamheten drivs formellt av SLU Holding, universitetets innovationskontor med fokus på forskare, med finansiellt stöd från Partnerskap Alnarp, VentureLab i Lund och Region Skåne.

NordGen
Akademiska Hus satsar 67 miljoner kronor i en ny byggnad för Nordiskt Genresurscenter (NordGen) i Alnarp. Den nya byggnaden omfattar cirka 1 700 kvadratmeter fördelade på två våningsplan. Majoriteten av ytorna utgörs av kontor, men här kommer även att finnas moderna laboratorielokaler och ett 300 kvadratmeter stort frölager. Byggnadens placering är strategiskt vald utifrån närheten till odlingar, växthus och den utbildning och forskning som bedrivs vid SLU. Byggstarten är planerad till februari 2021 och inflyttning beräknas kunna påbörjas i december samma år.

Ny verksamhetslokal för SLU Alnarps verksamhet
Beställning av ny- och/eller ombyggnad av lokaler har gått iväg för beslut. Projektet ska drivas av fastighetsavdelningen vid SLU.

Ombyggnationer i Alnarpsgården

- Café i Alnarpsgården
Byggprojektet för kommande café i Alnarpsgården startade v 42. Preliminärt färdigställande under 2020.

 ---

Färdiga projekt:

- Ritsalarna Studion och Hyllan
Datorer har installerats i Studion (saknades tidigare) och det har satts upp en skiljevägg mellan Studion och Hyllan (våning 2). Nu kan salarna kan användas var för sig utan att störa varandras verksamheter.

– Studiemiljön våning 2, Biblioteket – platsen öppnades den 9/9 2019.
Ritningar (pdf-filer):
Möblerad plan 2
Etableringsplan våning 1
Etableringsplan våning 2

– Sal 106 och 107
Är nu ombyggda till lokaler för Serviceenheten. 
Teknicum har återlämnats till Akademiska hus.

– Servicecenter Alnarpgården
Byggnation av ett funktionellt och centralt beläget servicecenter där även bibliotekets servicedisk integreras är klart.

Tågstation Alnarp

SLU, Lomma kommun och Akademiska Hus är överens om en lösning som innebär att Alnarp äntligen får en tågperrong.

Kommunfullmäktige i Lomma fattade beslut om att ingå avtal med Trafikverket om att bygga en tågstation i Alnarp och om att köpa mark av SLU och Akademiska Hus på två olika strategiska platser, i Alnarp samt längs E6:an. Se markerade områden på kartan här.

Stationen beräknas byggas under åren 2024-2026. Tågstationen i Lomma öppnar för persontågtrafik i december 2020. Inledningsvis kommer Lommabanan att trafikeras med ett persontåg i timmen i vardera riktningen.

Green Innovation Park Alnarp

Green Innovation Park är innovationsparken för gröna företag, snart i nya lokaler!

Green Innovation Park (GIP) är en arena för co-working där akademi, näringsliv, investerare och entreprenörer möts för att samverka kring innovation och tillsammans arbeta mot en hållbar framtid.

GIP ska vara ett växthus där start up-bolag kan växa sig starka och förhoppningsvis bli så stora att de flyttar vidare. Närheten till forskning och experimentella miljöer och utrustning är i många fall helt avgörande för mindre företags utvecklingsförmåga.

Vi vill rekrytera nyfikna och innovationsinriktade företag och organisationer för fysisk etablering på Campus Alnarp - företag och organisationer som vill vara en aktiv del i att bygga en innovationskultur med sikte på att tillsammans skapa ny kunskap och nya innovationer för en hållbar framtid. 

Vi arbetar bland annat med att skapa kunskapsmöten och gemensamma värderingar som verktyg för att nå våra mål. Våra aktiviteter består bland annat av nätverksfrukostar och Greenspiration Hour-evenmang.

Ny lokal 2021

Akademiska Hus startar i höst renovering och ombyggnation för Green innovation Parks nya lokaler i Teknicum på Campus Alnarp. Totalt utvecklas 375 kvadratmeter och de första företagen planeras flytta in i april 2021.

Byggnaden omvandlas bl. a till ett kontorslandskap och ska också ge möjlighet till konferens- och möteslokaluthyrning.

Ulf Persson, projektledare vid SLU:s Fastighetsavdelning, kommer att inför/under renoveringsprocessen att vara tekniskt stöd.

Kontakta Green Innovation Parks verksamhetsutvecklare Niclas Östlund för mer information om innovationsparken.

Hemsida Green Innovation Park

Green Innovation Park är en del av SLU Holding.

Laddstolpar för elbilar

Två laddstolpar för elbilar är nu i drift på campus Alnarp. Detta är en miljösatsning av SLU i samarbete med Akademiska hus och E.ON för att kunna erbjuda medarbetare, studenter och besökare att ladda sin elbilar med förnybar el.

Stolparna är placerade på parkeringsplatsen framför nya Biotronen samt på parkeringen bakom Teknicum, mellan verkstaden (Maskinhall C) och Maskinhall B.

Mer information här.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Campusplan och byggprojekt -
Mats Svensson, servicechef
Infrastrukturavdelningen, SLU Service Alnarp, gemensam service
mats.svensson@slu.se, 040-415033, 0702435422

Camilla Westerborn, Lokalstrateg
Infrastrukturavdelningen, SLU Lokaler, lokalplanering
camilla.westerborn@slu.se, 018-672205, 070-3975214

Ulf Persson, projektledare, lokalplanering, SLU Alnarp
ulf.persson@slu.se, 040- 41 50 72, 073-7122 756

Campusutveckling och tågstation Alnarp -
Margit Nothnagl, Fakultetsdirektör, LTV
margit.nothnagl@slu.se, 040-415434, 0761-172296

Green Innovation Park -
Niclas Östlund, projektledare
niclas.ostlund@slu.se, 040-415045, 070-386 85 35

Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se