Utveckling på Campus Alnarp

Senast ändrad: 14 februari 2020
Studenter i Alnarp, foto.

Campusvision för Alnarp, en tågstation till Alnarp? Om- och nybyggnation som planeras. Vad händer inom Green Innovation Park i Alnarp? Här presenteras det som är på gång inom olika projekt.

Fortlöpande information om de olika projekten presenteras under respektive flik.

Campusplan och vision

2012 skapades Campusplan Vision Alnarp i samverkan mellan SLU och
Akademiska Hus. 2018. Drygt 5 år senare beslutade parterna att gemensamt
revidera dokumentet och att tillsammans utreda hur den fysiska miljön på Campus Alnarp kan utvecklas för att på bästa sätt stödja SLU:s verksamhet i framtiden.

SLU Alnarp och Akademiska Hus har nu jobbat fram en campusplan för att hitta nya och hållbara lösningar på hur campusmiljön kan utvecklas för att möta verksamhetens olika behov på bästa sätt. Campusplanen har landat i tre olika utvecklingsscenarier som i olika grad skulle kunna förändra området. 

De tre scenarierna beskriver tre olika utvecklingsvägar för campusområdet. Det första ser till en fortsatt utveckling längs Sundsvägen som delar campus i en nordlig del och en sydlig del, med bland annat Alnarpsparken.

De två andra scenarierna testar möjligheten att endera utveckla de västliga delarna av campus där flertalet forskningsmiljöer finns idag eller den östliga delen vid historiska Alnarpsgården där utbildningsmiljöerna finns. Scenarierna medför olika konsekvenser och lyfter frågor som; ska Slottet nyttjas av SLU i framtiden och vad händer om den norra delen av gräsytan Pelousen bebyggs. 

Syftet är att undersöka vilken väg som bäst leder mot campusplanens vision: En unik grön mötesplats för världsledande forskning, utbildning och innovation. Ett campus för samverkan kring hållbar utveckling på regional, nationell och internationell nivå.

Läs mer i Campusplan Alnarp 2019-30. (laddas ned som pdf)

 

SLU har även i samarbete med Akademiska hus påbörjat arbetet med att uppdatera Campusvision för Alnarp. Detta beräknas vara klart under 2019.

Så här ser processen ut.

Ombyggnationer i Alnarpsgården

- Ritsalarna Studion och Hyllan
Entreprenaden pågår som planerat och tidplan följs. Alla diciplinerna så som bygg, el, måleri, ventilation och larm är inne i slutskedet av sina åtaganden.

Samordnad provning kommer att utföras den 16/10 och entreprenaden skall vara slutbesiktad och godkänd 24/10.

Möbler kommer under v45 och verksamheten har tillgång till lokalerna fr.o.m. 2019-11-11.

Grundtanken är en ökad flexibilitet genom att installera datorer i Studion (saknas idag) samt sätta upp en skiljevägg mellan Studion och Hyllan (våning 2) vilket gör att salarna kan användas var för sig utan att störa varandras verksamheter. Se förslag här!

 ---

Färdiga projekt:

– Studiemiljön våning 2, Biblioteket – platsen öppnades den 9/9 2019.
Ritningar (pdf-filer):
Möblerad plan 2
Etableringsplan våning 1
Etableringsplan våning 2

– Sal 106 och 107
Är nu ombyggda till lokaler för Serviceenheten. 
Teknicum har återlämnats till Akademiska hus.

– Servicecenter Alnarpgården
Byggnation av ett funktionellt och centralt beläget servicecenter där även bibliotekets servicedisk integreras är klart.
Se arkitektritning, OBS - 7 sidor.

Tågstation Alnarp

SLU, Lomma kommun och Akademiska Hus är överens om en lösning som innebär att Alnarp äntligen får en tågperrong.

Kommunfullmäktige i Lomma fattade beslut om att ingå avtal med Trafikverket om att bygga en tågstation i Alnarp och om att köpa mark av SLU och Akademiska Hus på två olika strategiska platser, i Alnarp samt längs E6:an.

Stationen beräknas byggas under åren 2024-2026. Tågstationen i Lomma öppnar för persontågtrafik i december 2020. Inledningsvis kommer Lommabanan att trafikeras med ett persontåg i timmen i vardera riktningen.

Green Innovation Park Alnarp

Green Innovation Park är innovationsparken för gröna företag.

Vi vill rekrytera nyfikna och innovationsinriktade företag och organisationer för fysisk etablering på Campus Alnarp. Företag och organisationer som vill vara en aktiv del i att bygga en innovationskultur med sikte på att tillsammans skapa ny kunskap och nya innovationer för en hållbar framtid.

Green Innovation Park arbetar med att skapa kunskapsmöten och gemensamma värderingar som verktyg för att nå våra mål.
Våra aktiviteter består bland annat av nätverksfrukostar och Greenspiration Hour-evenmang.

Tillsammans med fastighetsägaren Akademiska hus och arkitektbyrån Kanoz Arkitekter i Göteborg har man tittat på olika lösningar på hur Teknicum kan anpassas efter GIP:s behov. I april blev förstudien klar och den visar hur byggnaden kan omvandlas till ett kontorslandskap och också ge möjlighet till konferens- och möteslokaluthyrning. Tanken är att inflyttning sker redan i november–december 2019, efter att första delen av renoveringen är genomförd.

Kontakta Green Innovation Parks verksamhetsutvecklare Niclas Östlund för mer information om innovationsparken.

Hemsida Green Innovation Park

Laddstolpar för elbilar

Två laddstolpar för elbilar är nu i drift på campus Alnarp. Detta är en miljösatsning av SLU i samarbete med Akademiska hus och E.ON för att kunna erbjuda medarbetare, studenter och besökare att ladda sin elbilar med förnybar el.

Stolparna är placerade på parkeringsplatsen framför nya Biotronen samt på parkeringen bakom Teknicum, mellan verkstaden (Maskinhall C) och Maskinhall B.

Mer information här.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Campusplan och byggprojekt -
Mats Svensson, servicechef
Infrastrukturavdelningen, SLU Service Alnarp, gemensam service
mats.svensson@slu.se, 040-415033, 0702435422

Camilla Westerborn, Lokalstrateg
Infrastrukturavdelningen, SLU Lokaler, lokalplanering
camilla.westerborn@slu.se, 018-672205, 070-3975214

Ulf Persson, projektledare, lokalplanering, SLU Alnarp
ulf.persson@slu.se, 040- 41 50 72, 073-7122 756

Campusutveckling och tågstation Alnarp -
Margit Nothnagl, Fakultetsdirektör, LTV
margit.nothnagl@slu.se, 040-415434, 0761-172296

Green Innovation Park -
Niclas Östlund, projektledare
niclas.ostlund@slu.se, 040-415045, 070-386 85 35

Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se