Sveriges lantbruksuniversitet

Forskarutbildning

Vid skogsfakulteten bedrivs grund- och tillämpad forskning i Sverige och utomlands genom samarbeten med universitet, myndigheter och organisationer. För mer detaljerad information om specifika forskningsprojekt hänvisas till forskningsledarnas och institutionernas hemsidor. 

Studierektorer för forskarutbildningen:

Göran Spong (Umeå)
0730-350641

Petra Fransson (Uppsala)
018-672794

Handläggare forskarutbildningen:

Charlotta Bergström (sekreterare i FUN)
090-7868149
-Ärenden som rör Licentiateseminarie/Disputation

Eva Andersson
090-786 8345
-Alla övriga ärenden

Forskarutbildningsnämnd

Hanterar fakultetsövergripande frågor som rör forskarutbildningen såsom forskarkurser, internationalisering, antagning och ansökningar om disputation.
Medlemmar; Göran Ståhl (ordförande), Charlotta Bergström (sekreterare), Mona Nordström-Högberg (ledamot), Göran Spong (ledamot), Magnus Löf (ledamot), Petra Fransson (Uppsala), Brian Danley, Michelle Nordkvist.

Institutionernas kontaktpersoner

Inst. för Ekologi (FGI*): Erik Öckinger
Inst. för Mark och Miljö (FGI*): Lisbet Lewan
Inst. för Skogens Biomaterial och Teknologi; Dan Bergström
Inst. för Skogens Ekologi och Skötsel: Michael Gundale
Inst. för Skogens Produkter: Mohamad Jebrane
Inst. för Skoglig Genetik och Växtfysiologi: Erling Ögren
Inst. för Skoglig Mykologi och patologi (FGI*): Anders Dahlberg
Inst. för Skoglig Resurshushållning: Gun Lidestav
Inst. för Sydsvensk Skogsvetenskap: Magnus Löf
Inst. för Vilt, Fisk, och Miljö: Navinder Singh and Joris Cromsigt
Skogsmästarskolan: Grzegorz Mikusinski

* Fakultetsgemensam institution (S och NJ)

Publicerad: 31 oktober 2017 - Sidansvarig: goran.spong@slu.se