Under utbildningen

Senast ändrad: 31 januari 2017

Ansökan om att hålla doktorandkurs
Ansökan om att hålla doktorandkurs ställs till fakulteten på nedanstående blankett. Ifylld blankett skickas med fördel via email till Registrator.

Ansökan om godkännande av kursplan (Länk till SLU-gemensam sida med blanketter).

  • Kurser på forskarnivå stödjs av fakulteten med en ersättning per forskarstuderande som deltar (61 000 SEK/60 ECTS). För nya kurser utgår också ett planeringsbidrag om 50 000 kronor per kurs (endast en gång per kurs).
  • Kursen bör annonseras sex månader i förväg via SLU-kurs. För att kunna lägga in en forskarutbildningskurs i SLU-kurs krävs särskild behörighet, kontakta kursansvarig vid relevant institution.
  • Doktorander utanför SLU skall innan kursstart anmälas med namn, kön, personnummer/födelsedatum, universitet el motsv. samt nationell hemvist till handläggare för forskarutbildningen,  som etablerar dem i LADOK för att möjliggöra godkändrapportering.
  • Man bör också informera om kursen via forskarstudenternas sändlista.
  • För att planeringsbidrag ska utgå måste kursen ha minst 5 deltagare som fullföljer kursen. Löpande ersättning utgår för samtliga studenter (där minst 50 % av deltagarna kommer från fakulteten och för högst högst 30 deltagare). Planeringsbidrag och löpande ersättning begärs (blankett) från fakulteten efter kursens genomförande.
  • En annan möjlighet att finansiera kurser är NOVA University Network. För att få pengar krävs att kursen ges tillsammans med universitet från ytterligare två nordiska länder. Kurserna administreras av institutionerna.
  • Stöd från fakulteten utgår inte för s.k. baskurser som finansieras av Rådet för forskarutbildning (FUR). 
  • Godkända studenter rapporteras i LADOK.
  • Kurser bör utvärderas efter genomförande. Blankett finns här.

Som doktorand utbildas man till en självständig forskare med utbildning i de verktyg som krävs för vetenskaplig problemlösning och projektledning. För en översiktlig beskrivning av forskarutbildningen se här. Varje fakultet har också ett doktorandråd som arbetar med frågor som rör forskarutbildningen. Skogsfakultetens doktorandråd.

Forskarutbildningarna vid skogsfakulteten innehåller generella och ämnesspecifika kurser, varav en del är obligatoriska. Forskarutbildningskurser finns sökbara i SLUkurs forskarutbildning två månader innan kursstart.

Obligatoriska kurser:

1. Vetenskapsfilosofi/teori och etik (3 ECTS).
- Ges årligen i Umeå och Uppsala, och om möjligt i Alnarp efter behov. Kursansvarig Per Sandin.

2. Statistik Statistik läst under grundutbildning räknas och kan i  dessa fall ersättas av andra kurser.
-För antagna mellan 1 Januari 2010-31 December 2012 är 15 ECTS statistik obligatorisk.
-För antagna efter 1 Januari 2013 är 10(5) ECTS statistik obligatorisk (licentiat).


Kontaktinformation
Sidansvarig: goran.spong@slu.se