Forskningsprogram

Senast ändrad: 25 augusti 2017

På fakulteten finns ett antal större och mindre forskningsprogram. Dels i form av så kallade temaforskningsprogram, dels som andra typer av större satsningar i samarbete med andra forskningsaktörer, såväl nationellt som internationellt. Forskare på fakulteten är även inblandade i olika EU-program.

På fakultetens institutioner bedrivs ett flertal forskningsprogram av varierande storlek och karaktär. Några är mer direkt grundforskning medan andra är bredare och delvis tillämpade.  

- Berzelii Centre

Ett av fyra Berzelii centers i Sverige finansierade av Vinnova och Vetenskapsrådet. Detta center är lokaliserat på UPSC i Umeå och bedriver världsledande skoglig bioteknologisk forskning i nära samarbete med industriella avnämare.

- FuncFiber

Är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram och ett av Formas Centre Excellens. Programmet innehåller ett samarbete mellan 12 forskargrupper och är lokaliserat på UPSC i Umeå och syftar till att ta fram skogsplantor med funktionella fiberegenskaper utifrån användarnas krav. 

- BioImprove

Utsett av Formas som en av flera Starka forskarmiljöer och som syftar till att ta fram viktig kunskap för produktion av förbättrat skogsodlingsmaterial. Programmet drivs på UPSC i samarbete med Umeå unversitet.

- EvolTree

Ett EU-projekt med 25 forskargrupper i 15 länder som studerar "The Evolution of Trees as drivers of Terresterial Biodiversity" där UPSC är en partner.

- Spruce genome Project

Ett stort forskningsprogram för kartläggning av granens genetiska arvsmassa i samarbete mellan UPSC, KTH och KI i Sverige och som finansierats med 75 miljoner kr från Wallenbergsstiftelserna.

- Trees and Crops for the Future (TC4F)

Programmet syftar till att åstadkomma lösningar på frågor om ökad skogsproduktion som är uthållig och som inte äventyrar andra funktioner och värden i skog. En satsning sker därför på frågor som rör produktion i ett föränderligt klimat, genetik, föryngring och skötsel av skogsekosystem. Programmet ska också presentera lösningar för att framställa produkter från grödor som inte används för livsmedelsproduktion.

- Bio4Energy 

Ett samarbete mellan Skogsfakulteten på SLU, Umeå universitet (UmU) och Luleå tekniska unversitet (LTU) samt representanter för industrin och med syfte att skapa och utveckla miljövänliga och uthålliga bioraffinaderiprocesser för framtida energiproduktion.

- Caniflex

CArbon NItrogen Forest Labelling EXperiments = Experiment med isotopinmärkt kol och kväve för att följa dessa grundämnen i skogsekosystem. Vi bestämde oss för att lösa detta genom att följa molekyler och atomer som innehåller kol och kväve direkt i skogen. Tekniken har använts i mindre skala tidigare, men vi genomför nu direkta storskaliga experiment direkt i fält.

- Future Forests

Future forests är ett Mistra-program med tvärvetenskaplig ansats i samarbete mellan SLU (programvärd), Umeå universitet (UmU), och Skogforsk. Programmet som medfinansieras av skogsbruket syftar till att utveckla ny kunskap för framtida brukande, förvaltning, och utvecklande av naturresursen skog.

- Vegetation and Ecosystem ecology

The common goal of the program is studying the ecology of plants and their interactions with both biotic and abiotic components of the ecosystem. Projects run on both natural and managed ecosystems, and aim to better undestand how forest ecosystems function, the biotic interactions that occur in forests, aboveground-belowground feedbacks, and the factors that are necessary for enabling successful regeneration of tree seedlings in production forestry.

- EMMA

Forskningsprogrammet EMMA ska utveckla metoder för att använda laserskanning och digitala flygbilder för miljöövervakning och vegetationskartering, såväl på land som i havet. I programmet kommer nya metoder för halvautomatisk kartering och förändringsanalys av vegetation på land och på grunda havsbottnar att utvecklas.

Programmet har två inriktningar: En terrester del, som leds av Sveriges lantbruksuniversitets fjärranalysavdelning och en akvatisk del, som leds av Totalförsvarets forskningsinstitut-FOI

- CRUW 

CRUW står för Cooperative Research on the Ultrastructure of Wood fibres och är en fortsättning på WURC och finansieras av Nutek, Vinnova och skogsindustrin med placering på Skogens produkter i Uppsala.

Exempel på pågående temaforskningsprogram

- Vilt och Skog
- Skog och Hälsa


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se