Forskningsstrategi

Senast ändrad: 16 oktober 2019

Fakultetens forskning håller en hög internationell klass. Inom vissa kompetensområden är fakultetens forskare världsledande. Forskningen karaktäriseras av grundläggande och tillämpade frågeställningar med koppling till skogens hållbara nyttjande.

Övergripande mål

  • Att bedriva innovativ och excellent forskning som är relevant för ett hållbart nyttjande av naturresursen skog
  • Att fakultetens forskning och forskningsmiljö utvecklas och attraherar såväl yngre som seniora starka forskare
  • Att all forskning ska kvalitetssäkras genom publicering i internationella tidskrifter med refereegranskning
  • Att skapa en jämställd forskningsmiljö

Uppföljningsbara mål

  • Forskningsresultaten publiceras i ökande omfattning i internationella tidskrifter med refereegranskning - Varje forskare inom fakulteten ska publicera minst två artiklar per forskarårsverke i en referentgranskad tidskrift - Den totala publiceringen inom fakulteten ska öka med 10% per år
  • Forskningsresultaten uppmärksammas och citeras av forskarsamhället - Fakultetens samtliga citeringar inom den vetenskapliga litteraturen ska öka med 10% per år
  • Forskningsresultaten uppmärksammas och kommer till användning i samhället, till exempel i form av utredningsuppdrag, expertbidrag i utredningar, remissyttranden, publicering i populärvetenskapliga tidskrifter och övriga media, priser och belöningar till fakultetens forskare, patent, mönsterskydd och produkter
  • Fakultetens forskare är konkurrenskraftiga vad gäller forskningsbidrag från forskningsråd, nationellt och internationellt - Externa bidragen till forskning ska öka med minst 10% per år
  • Forskningssamarbeten utvecklas med strategiskt identifierade partners, nationellt och internationellt
  • Andelen underrepresenterat kön av nyrekryterade forskare uppgår till minst 40%

Kontaktinformation

Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se