Fakta om skogsfakulteten

Senast ändrad: 02 juli 2021

Forskningen vid fakulteten för skogsvetenskap är världsledande. Det visar flera internationella rankningar.

Basfakta

  • 4 orter för utbildning och forskning: Umeå, Uppsala, Alnarp och Skinnskatteberg
  • 12 institutioner/enheter
  • 8 försöksparker samlade under enheten skoglig fältforskning
  • 52 professorer (april 2021)
  • 601 anställda (april 2021)
  • 84 forskarstuderande (december 2021)
  • 27 disputerade per år (2016-2020)
  • Årlig omsättning 806 mnkr, varav 442 mnkr externa bidrag och uppdrag (2020)
  • Skogsbiblioteket

Verksamheten vid fakulteten för skogsvetenskap

Forskning och utbildning finns på fyra orter i landet. I Umeå och Uppsala ligger ett flertal institutioner med tillämpad och grundläggande inriktning. I Alnarp finns institutionen för sydsvensk skogsforskning, och i Skinnskatteberg finns Skogsmästarskolan.

Fakulteten har även tillgång till försöksparker över hela landet.

Fakulteten ansvarar över fyra program på grundnivå. Den treåriga utbildningen till  Skogsmästare ligger i Skinnskatteberg, Skogsvetarprogrammet ges i Umeå, Forest and landscape ges i Alnarp och Skogsekonomi ges i Uppsala. Alla programmen kan ligga till grund för fortsatta studier på masternivå och som dessutom kan leda till en jägmästarexamen.

Två av fakultetens masterutbildningar, Management of Fish and Wildlife Populations och Forest Ecology and Sustainable Management, ges i Umeå. Mastersutbildningen Euroforester ges i Alnarp, medan Skogsbruk med många mål ges på distans och i samarbete med Linnéuniversitet. Under perioden 2023-2024 kommer ytterligare masterutbildningar att startas i Umeå och i Uppsala.

Fakulteten samarbetar med flertalet större skogsutbildningar i Europa för studentutbyten inom ERASMUS-programmet. I samband med examensarbeten eller efter examen finns även vissa möjligheter att genomföra "Minor Field Studies" inom SIDA:s utvecklingsprogram.

Forskningen spänner över ett brett register, från åtgärdsinriktad skogshushållning, över målinriktad grundforskning, till miljöövervakning. Varje år utexamineras ett tjugotal doktorer. Ett intensivt samarbete sker med andra forskningsinstitutioner, både internationellt och inom landet. Närmare upplysningar om forskningsprogrammen finns under respektive institutioner

Historik

Skog och skogsindustri har en central roll i svensk näringsliv. "Skogis" har varit en partner i utvecklingen ända sedan förra seklet. Skogsfakulteten idag har sina äldsta rötter i Skogsinstitutet på Stockholms Djurgård, grundat 1828. Det tog tid innan de tidiga skogshushållarna fick genomslag för sina visioner. Men mot slutet av 1800-talet fick skogen ett värde, och vidsträckta skövlade marker fick tillbaka sin gröna skrud. Skogsmannen - det var bara män på den tiden - blev likt skolläraren en folkupplysare, och fick samtidigt en nyckelroll i den växande näringen. 1915 blev institutet högskola, och jägmästaren akademiker. Något senare grundades ett särskilt skogsforskningsinstitut.

SLU bildas

Under åren 1974-78 stöptes så Skogshögskolan om. Forskningsinstitutet hade redan tio år tidigare förts ihop med högskolan. Nu fördes både lantbruk, veterinärmedicin ihop med skogen till ett Lantbruksuniversitet, SLU. Skogsmästare och skogstekniker, som hittills haft egna institutioner, fördes in under fakulteten. Men samtidigt splittrades "Skogis"; de tillämpade ämnena och jägmästarutbildningen kom till Umeå, med "filial" i Garpenberg, där jägmästare gjort sin praktiska utbildning ända sedan 1915. Ämnen med anknytning till Uppsala-Stockholmsregionen förlades till Ultuna. Samtidigt ändrade både forskning och utbildning profil. Fram till sextiotalet hade de tillämpade skogliga ämnena dominerat. Under de senaste decennierna har biologi-ekologi-miljö vuxit i betydelse, så att de idag står för halva forskningsvolymen. Samtidigt har jägmästarens och även skogsmästarens yrkesroll och arbetsmarknad starkt förändrats. Efter många delreformer inom jägmästarutbildningen har man från 2021-22 sprängt den gamla ramen, och bytt ut yrkesprogrammet mot mer öppen utbildning inom ramen för kandidat- och  magisterutbildningar kring naturresursen skog. Dessutom på fakultetens alla orter. Även skogsmästarutbildningen har fått en grundlig ansiktslyftning.


I alla dessa förändringar behåller "Skogis" sin starka identitet. Trots skiftande gestalt är det i grunden samma organisation, som i början av 1800-talet kämpade för ett återställande och uthålligt nyttjande av Sveriges viktigaste naturresurs. I dag har idealen hos förra seklets skogsfolk äntligen hunnit fatt oss i det allmänna medvetandet. Nu söker sig "Skogis" vidare. Metoderna är nya, målen flyttas framåt - men idealen från förra seklet behåller en slående friskhet.

 

 


Kontaktinformation

Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se