Fakta om skogsfakulteten

Senast ändrad: 16 oktober 2019

Forskningen vid fakulteten för skogsvetenskap är världsledande. Det visar flera internationella rankningar.

Basfakta

  • 4 orter för utbildning och forskning: Umeå, Uppsala, Alnarp och Skinnskatteberg
  • 12 institutioner/enheter
  • 8 försöksparker samlade under enheten skoglig fältforskning, se karta
  • 50 professorer (december 2018)
  • 532 anställda (december 2018)
  • 64 forskarstuderande (december 2018)
  • 36 disputerade per år (2014-2017)
  • Årlig omsättning 713 mnkr, varav 362 mnkr externa bidrag och uppdrag (2018)
  • Skogsbiblioteket

Verksamheten vid fakulteten för skogsvetenskap

Forskning och utbildning finns på fyra orter i landet. I Umeå och Uppsala ligger ett flertal institutioner med tillämpad och grundläggande inriktning. I Umeå ges jägmästarprogrammet, med möjlighet att läsa två år i Alnarp och/eller Uppsala.

I Alnarp finns sydsvensk skogsforskning och högre kurser inom jägmästarprogrammet.
Den treåriga utbildningen till skogsmästare ligger i Skinnskatteberg.

Fakulteten har även tillgång till försöksparker över hela landet.

Fakulteten samarbetar med flertalet större skogsutbildningar i Europa för studentutbyten inom SOKRATES-programmet (f.d. ERASMUS). I samband med examensarbeten eller efter examen finns även vissa möjligheter att genomföra "Minor Field Studies" inom SIDA:s utvecklingsprogram.

Forskningen spänner över ett brett register, från åtgärdsinriktad skogshushållning, över målinriktad grundforskning, till miljöövervakning. Varje år utexamineras ett tjugotal doktorer. Ett intensivt samarbete sker med andra forskningsinstitutioner, både internationellt och inom landet. Närmare upplysningar om forskningsprogammen finns under respektive institutioner

Historik

Skog och skogsindustri har en central roll i svensk näringsliv. "Skogis" har varit en partner i utvecklingen ända sedan förra seklet. Skogsfakulteten idag har sina äldsta rötter i Skogsinstitutet på Stockholms Djurgård, grundat 1828. Det tog tid innan de tidiga skogshushållarna fick genomslag för sina visioner. Men mot slutet av 1800-talet fick skogen ett värde, och vidsträckta skövlade marker fick tillbaka sin gröna skrud. Skogsmannen - det var bara män på den tiden - blev likt skolläraren en folkupplysare, och fick samtidigt en nyckelroll i den växande näringen. 1915 blev institutet högskola, och jägmästaren akademiker. Något senare grundades ett särskilt skogsforskningsinstitut.

SLU bildas

Under åren 1974-78 stöptes så Skogshögskolan om. Forskningsinstitutet hade redan tio år tidigare förts ihop med högskolan. Nu fördes både lantbruk, veterinärmedicin ihop med skogen till ett Lantbruksuniversitet, SLU. Skogsmästare och skogstekniker, som hittills haft egna institutioner, fördes in under fakulteten. Men samtidigt splittrades "Skogis"; de tillämpade ämnena och jägmästarutbildningen kom till Umeå, med "filial" i Garpenberg, där jägmästare gjort sin praktiska utbildning ända sedan 1915. Ämnen med anknytning till Uppsala-Stockholmsregionen förlades till Ultuna. Samtidigt ändrade både forskning och utbildning profil. Fram till sextiotalet hade de tillämpade skogliga ämnena dominerat. Under de senaste decennierna har biologi-ekologi-miljö vuxit i betydelse, så att de idag står för halva forskningsvolymen. Samtidigt har jägmästarens och även skogsmästarens yrkesroll och arbetsmarknad starkt förändrats. Efter många delreformer inom jägmästarutbildningen har man nu helt sprängt den gamla ramen, och bytt en strikt yrkesinriktad utbildning mot en öppen magisterutbildning kring naturresursen skog, på två orter. Även skogsmästarutbildningen har fått en grundlig ansiktslyftning.


I alla dessa förändringar behåller "Skogis" sin starka identitet. Trots skiftande gestalt är det i grunden samma organisation, som i början av 1800-talet kämpade för ett återställande och uthålligt nyttjande av Sveriges viktigaste naturresurs. I dag har idealen hos förra seklets skogsfolk äntligen hunnit fatt oss i det allmänna medvetandet. Nu söker sig "Skogis" vidare. Metoderna är nya, målen flyttas framåt - men idealen från förra seklet behåller en slående friskhet.

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se