Jämställdhet och lika villkor vid skogsvetenskapliga fakulteten

Senast ändrad: 11 augusti 2020

Att arbeta med jämställdhet och lika villkor är en lika nödvändig som självklar del av fakultetens verksamhetsutveckling.

Vid fakulteten för skogsvetenskap, liksom vid SLU i stort, ska alla anställda och studenter ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

Läs vad som gäller för hela SLU i de styrande dokumenten.

Genusforskning vid SLU

På initiativ av institutionen för skoglig resurshushållning har det skapats en portal för genusforskning vid SLU.

Vad gör fakulteten för skogsvetenskap?

#slutavverkat och jämställd återväxt

En analys av #slutavverkat, skogsbranschens upprop mot sexism och sexuella trakasserier. Materialet är en sammanställning av den utställning som funnits på SLU i Umeå under perioden 7-14 mars 2018. Här finns också frågor att diskutera vid en workshop och/eller som vägledande frågor inför en åtgärdsplan.

Relaskoperingsprojektet

Syftar till att skapa metoder som minskar andelen könsbundna val till jägmästar- resp. skogsmästarutbildningen. Fokus både på studenter och lärare. Projektet är avslutat men implementering av olika åtgärder pågår nu.

Kompetensutveckling för undervisande personal

För att stärka möjligheten till pedagogisk utveckling, vidareutbildning och meritering erbjuder fakulteten ett kompetensutvecklingsprogram som innehåller bland annat utbildning i genus och jämställdhet.

Värdegrund

Fakulteten kommer tillsammans med studentkårerna att arbeta mot en gemensam värdegrund som är väl känd och genomsyrar all verksamhet.

Ledningsstyrt förändringsarbete för jämställdhet

Ett seminarium för lika villkorskommittén och prefekterna med syfte att diskutera aktuella case och få större kunskap om jämställdhet, lika villkor och diskrimineringslagstiftningen.

Spegla dig

Ett arbetsmaterial att användas vid exkursioner, både för besökare (studenter) och värdar (företag och myndigheter). Finns på skogssverige.se

Nätbaserad kunskapsplattform

Material kring genus och jämställdhet finns samlat på skogssverige.se . Ingår  i regeringens satsning "Konkurrenskraft kräver jämställdhet".

 

Vi arbetar med jämställdhet och lika villkor

Vid fakulteten finns personer som kan hjälpa dig med frågor om jämställdhet och lika villkor, vare sig du är student eller anställd.

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till fakultetens lika villkorskommitté. I kommittén ingår följande personer:

 • Ann Dolling – ordf. Inst. för skogensekologi och skötsel
 • Börje Börjesson – Inst- för skogsmästarskolan
 • Therese Johansson – Inst. för vilt, fisk och miljö
 • Sönke Eggers – Inst. för ekologi
 • Pernilla Löfvenius – Enh. för skoglig fältforskning
 • Torbjörn Nilsson – Inst. för mark och miljö
 • Markus Segerström – Inst. för skogens biomaterial och teknologi
 • Kelly Gundale - Inst. för skogensekologi och skötsel
 • Sara Holmgren – Inst. för skogens produkter
 • Maria Ahnlund – Inst. för skoglig genetik och växtfysiologi
 • Tommy Lundgren – Inst. för skogsekonomi
 • Maria Sjödin – Inst. för skoglig resurshushållning
 • Johanna Witzell– Inst. för sydsvensk skogsvetenskap
 • Magnus Persson & Maria Jägerborg – stud. SHS
 • Jonathan Alm – stud. SMS
 • Sandra Schusser – doktorand. Inst. För skogsekonomi

Dokument

Uppförandekod - Grundläggande förhållningssätt och uppförandekod i skogssektorn

Lika villkor – ett hjälpmedel i chefens arbete - En studie om psykosocial arbetsmiljö, handledarrelation och jämlikhet vid SLU

Fakultetens lika villkorsplan  

Doktorander berättar om sin arbetssituation

Jämställt arbetsliv i skogssektorn

Identifierar och analyserar strukturella fenomen inom skogsbrukssektorn.

Kompetenssatsning i jämställdhet för undervisande personal på skogliga utbildningar

Spegla dig
Ett arbetsmaterial för exkursionsbesökare och -värdar.

Rapport 21
Genusintegrering och jämställdhetsarbete vid fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Samhällets förväntningar

I propositionen 2007/08:108 "En skogspolitik i takt med tiden " uppmärksammar regeringen att kvinnor och män i praktiken inte har samma rättigheter och möjligheter inom skogsnäringen.

Dessutom har Landsbygdsdepartementet i samarbete med företrädare för skogsnäringen tagit fram en jämställdhetsstrategi "Konkurrenskraft kräver jämställdhet ". Den övergripande visionen är att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar, rättigheter och möjligheter att arbeta inom skogsbrukssektorn samt att vara aktiva skogsägare.

Ett fokusområde för jämställdhetsarbete är utbildning som omfattar samtliga skogliga utbildningar från gymnasieutbildning till forskarutbildning. Avsikten är att göra dessa utbildningar attraktiva att söka och att verka inom både för kvinnor och män. Lärare, handledare och annan personal som möter studenterna ska vara väl förberedda och kunna integrera ett jämställdhetsperspektiv i undervisningen och utbildningen som helhet.


Kontaktinformation

Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se