Nämnder, kommittéer och utskott

Senast ändrad: 16 november 2017

Nämnder

Uppdrag för respektive nämnd, kommitté och utskott (pdf, öppnas i nytt fönster)

Fakultetsnämnden (FN-S)

Mandatperiod

1 januari 2016 - 31 december 2018

Ordförande Ledamöter  
Göran Ståhl Anders Alanärä  
Vice ordförande Pernilla Christensen  
Christer Björkman Anders Dahlberg  
  Ann Dolling  
Sekreterare Annika Felton  
Anna Carin Hollström Ove Nilsson  
  Sandra Schusser repr stud fo utbildn          
  Anders Lehto repr stud SMS
  Carolina Berg-Rustas repr stud SHS
     
  Suppleanter  
  Tomas Nordfjell  
  Jonas Rönnberg  
     
  Repr arbetstagarorg  
  Hans Åkesson ST
  Inga-Lis Johansson SEKO
  Peder Axensten SACO

 

Lärarförslagsnämnden (LFN-S)

Mandatperiod

2016-07-01--2019-06-30

Ordförande                         Ledamöter  
Christer Björkman Carin Magnhagen  
  Marie-Charlotte Nilsson-Hegethorn  
Sekreterare Håkan Olsson  
Thomas Palo Nils Henriksson, repr SLUSS  
     
  Suppleanter  
  Torgny Näsholm  
  Annika Nordin  
  Urban Nilsson  
  Peichen Gong  

 

Docentnämnden (DN-S)

Mandatperiod

2016-07-01--2019-06-30

Ordförande                Ledamöter  
Christer Björkman Annika Nordin  
  Karin Öhman  
Sekreterare Jörg Brunet  
Thomas Palo Nils Henriksson, repr SLUSS  
     
Personlig suppleant för ordf.  Gruppsuppleanter  
Lars Östlund Therese Johansson  
  Petra Fransson  
  Göran Bostedt  
     

Programnämnden skog (PN-S)

Mandatperiod

2016-04-01 till 2019-03-31

Ordförande Ledamöter  Gruppsuppleanter
Anders Alanärä Göran Hallsby  Malin Elfstrand
  Camilla Widmark  Eric Agestam
  Daniel Gräns  
Sekreterare Jacob Forsberg repr SLUSS
Maria Sterner Linda Bertholdsson repr SLUSS
  Emil Svensson repr SLUSS

 

Forskarutbildningsnämnden (FUN-S)

Mandatperiod

1 april 2016 - 31 mars 2019

Ordförande                      Ledamöter                    
Göran Ståhl Mona Nordström Högberg  
  Magnus Löf  
Sekreterare Göran Spong adjungerad
Charlotta Bergström Petra Fransson adjungerad
  Michelle Nordkvist repr SLUSS
  vakant repr SLUSS

 

Nämnden för fortlöpande miljöanalys (FOMAN-S)

Mandatperiod

1 april 2016 - 31 mars 2019

Ordförande Ledamöter  
Pernilla Christensen Kjell Leonardsson  
  Johan Stendahl  
Sekreterare Frauke Ecke  
Fredrik Ingemarson Vakant repr SLUSS

 

Utskott

Fakultetsnämndens arbetsutskott (AU)

Mandatperiod

1 april 2016 - 31 mars 2019

Ordförande Ledamöter  
Göran Ståhl Anders Alanärä,  
Sekreterare Christer Björkman repr SLUSS
Anna Carin Hollström Carolina Berg-Rustas  
  Boa Drammeh  
Adjungerade    

Ann Dolling

Jonas Rönnberg  
Pernilla Christensen    

Kommittéer

Lika villkors-kommittén

Mandatperiod

1 april 2016 - 31 mars 2019

Ordförande Ledamöter  
 Ann Dolling Tommy Lundgren  
  Börje Börjesson  
  Sönke Eggers  
  Pernilla Löfvenius  
  Eugene Ejike Ezebilo  
  Sandra Schusser fo stud
  William Lidberg Suppl.
Sekreterare Kelly Gundale  
Tina Sjöström Sara Holmgren  
  Therese Johansson  
  Markus Segerström  
  Maria Sjödin  
  Torbjörn Nilsson  
  Gunnar Wingsle  
  Magnus Persson repr SHS
  Maria Jägerborg Suppl
  Jonatan Alm repr SMS
     

 

Internationella kommittén

Mandatperiod

1 april 2016 - 31 mars 2019

Ordförande Ledamöter  
Jonas Rönnberg Esbjörn Andersson  
  Helena Bylund  
Sekreterare Göran Bostedt  
Louise Tetting Rosario Garcia-Gil  
  Erik Karltun  
  Geoffrey Daniel  
  Tomas Lundmark  
  Joakim Lundsten  repr SLUSS
  Gert Nyberg  
  Per-Christer Odén  
  Jörgen Rudolphi  
  Mats Sandewall  
  Dimitris Athanassiadis  
  NN inst.  mykologi och patologi
     

Pris- och belöningskommittén

Mandatperiod

1 april 2016 - 31 mars 2019

Ordförande              Ledamöter                 
Carin Magnhagen Bengt Kriström  
  Ove Nilsson  
Sekreterare Dianne Staal-Wästerlund  
Fredrik Jonsson Kalvis Kons repr SLUSS 
            

 

Stipendiekommittén

Mandatperiod

1 april 2016 - 31 mars 2019

Ordförande            Ledamöter  
Torgny Lind vakant  
  Tommy Mörling  
Sekreterare         
Maria Sterner                   

 

Programstudierektorer

Forskarutbildningen Göran Spong tel:073-0350641, Petra Fransson 018-671864
Jägmästarprogrammet 300 hp Anders Karlsson & Ola Carlén PSR-JMP@slu.se
Skogsmästarprogrammet 180 hp Börje Börjesson tel:0222- 34960
Euroforester 120 hp Jörg Brunet tel: 040-415184
Managament of Fish and Wildlife Populations 120 hp  John Ball tel: 090-7868418

Valberedning

Mandatperiod

2015-06-01 - 2018-05-30                           

Ord. ledamot Personlig suppleant
Karin Öhman (ordf)   Camilla Widmark
Magnus Löf (vice ordf.) Karin Johansson
Helena Bylund Åke Olsson
Charlotta Erefur                                    Vakant
Hjalmar Laudon Lars Edenius

Strategisk referensgrupp

Den strategiska referensgruppen är rådgivande till fakultetsledningen (dekangruppen och fakultetsnämnden i övrigt) i frågor som rör grundutbildning, forskarutbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys vid fakulteten. Gruppen har också en viktig roll att bidra till dialogen mellan skogssektorn och skogsfakulteten generellt sett. Externa referensgrupper finns ibland för vissa specifika projekt vid fakulteten; den aktuella referensgruppens roll är således i normalfallet knuten till strategiska utvecklingsfrågor snarare än genomförandet av enskilda projekt.

 • Energimyndigheten, Susanne Karlsson, Enhetschef Hållbar bioenergi
 • Föreningen Skogen, Marianne Eriksson , Styrelseledamot
 • LRF Skogsägarna, Karin Vestlund Ekerby, Ansvarig för skogsbruk och forskning
 • Skogsindustrierna, Linda Eriksson, Ansvarig för svensk skogspolitik
 • Skogsstyrelsen, Göran Rune, Avdelningschef
 • Stora Enso, Johan Lindman, Vice VD
 • Sveaskog, Fredrik Klang, Chef marknadsområde syd
 • Svenska Jägareförbundet, Fredrik Widemo, Forskningsansvarig
 • Svenska Samernas Riksförbund, Jenny Wik Karlsson, Verksamhetschef/förbundsjurist
 • Svenskt Friluftsliv, Ulf Silvander, Generalsekreterare
 • WWF, Peter Roberntz, Seniorrådgivare i skogsfrågor

Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se