Nämnder, kommittéer och utskott

Senast ändrad: 16 oktober 2019

Nämnder

Uppdrag för respektive nämnd, kommitté och utskott (pdf, öppnas i nytt fönster)

Fakultetsnämnden (FN-S)

Mandatperiod

1 januari 2019 - 31 december 2021

Ordförande   Ledamöter  
Göran Ståhl   Pernilla Christensen  
Vice ordförande   Anders Dahlberg  
Christer Björkman   Ann Dolling  
Sekreterare   Frauke Ecke  
  Linda Gruffman   Rosario Garcia Gil  
    Matts Lindbladh  
    Ola Lindroos  
    Ivan Huuva repr stud fo utbildn          
    Moa Hermansson repr stud SMS
    Marcus Månsson repr stud SHS
       
    Suppleanter  
    Rosario Gracia Gil  
    Ove Nilsson  
       
    Repr arbetstagarorg  
    Hans Åkesson ST
    Inga-Lis Johansson SEKO
    Peder Axensten SACO

 

Lärarförslagsnämnden (LFN-S)

Mandatperiod

2019-07-01--2022-06-30

Ledamöter och gruppsuppleanter utses av respektive fakultetsnämnd. En ledamot är student och utses av Sluss för en mandatperiod på ett år. För mer information, kontakta sekreteraren i lärarförslagsnämnden.

Ordförande                         Ledamöter  
Christer Björkman Johanna Witzell  
  Karin Öhman vice ordf. 
Sekreterare Peichen Gong  
Ulrika Ganeteg Repr. SLUSS  
     
  Suppleanter  
  Sylvia Larsson  
  Nils Högberg  
  Thomas Ranius  
  Torgny Näsholm  

 

Docentnämnden (DN-S)

Mandatperiod

2019-07-01--2022-06-30

Ledamöter och gruppsuppleanter utses av respektive fakultetsnämnd. En ledamot är student och utses av Sluss för en mandatperiod på ett år. För mer information, kontakta sekreteraren i docentnämnden.

Ordförande                Ledamöter  
Christer Björkman Eva-Maria Nordström Vice ordförande 
  Tomas Brodin  
Sekreterare Adam Felton  
Ulrika Ganeteg Repr. SLUSS  
     
  Gruppsuppleanter  
  Therese Löfroth  
  Johan Stendahl  
  Anneli Ågren  
   Francisco X Aguilar  

Programnämnden skog (PN-S)

Mandatperiod

2019-04-01 till 2022-03-31

Ordförande   Ledamöter    Gruppsuppleanter
Ola Lindroos   Göran Hallsby   Dianne Staal-Wästerlund
    Emma Holmström    Lars Norman
    Jörgen Sjögren    
Sekreterare   Jeanette Jonsson   repr SLUSS
 Gunnel Eriksson   Oscar Jordner   repr SLUSS
    Linnea Larsson   repr SLUSS
    Mats Gyllin   repr LTV

 

Forskarutbildningsnämnden (FUN-S)

Mandatperiod

1 april 2019- 31 mars 2022

Ordförande                      Ledamöter                    
Göran Ståhl Mona Nordström Högberg  
  Magnus Löf  
Sekreterare Göran Spong adjungerad
Charlotta Bergström Petra Fransson adjungerad
  Michelle Nordkvist repr SLUSS
  vakant repr SLUSS

 

Nämnden för fortlöpande miljöanalys (FOMAN-S)

Mandatperiod

1 april 2019- 31 mars 2022

Ordförande Ledamöter  
Pernilla Christensen Kjell Leonardsson  
  Johan Stendahl  
Sekreterare Frauke Ecke  
Ulla Ahlgren Vakant repr SLUSS

 

Utskott

Fakultetsnämndens arbetsutskott (AU)

Mandatperiod

1 april 2019- 31 mars 2022

Ordförande Ledamöter  
Göran Ståhl Ola Lindroos  
Sekreterare Christer Björkman  
Linda Gruffman repr SLUSS  
  Per Olofsson  
Adjungerade    

Ann Dolling

Rosario Garcia-Gil  
Pernilla Christensen    

Kommittéer

Lika villkors-kommittén

Mandatperiod

1 april 2019- 31 mars 2022

Ordförande Ledamöter  
 Ann Dolling Tommy Lundgren  
  Börje Börjesson  
  Sönke Eggers  
  Pernilla Löfvenius  
  Johanna Witzell  
  Sandra Schusser fo stud
  William Lidberg Suppl.
Sekreterare Kelly Gundale  
Tina Sjöström Sara Holmgren  
  Therese Johansson  
  Markus Segerström  
  Maria Sjödin  
  Torbjörn Nilsson  
  Gunnar Wingsle  
  Magnus Persson repr SHS
  Maria Jägerborg Suppl
  Jonatan Alm repr SMS
     

 

Internationella kommittén

Mandatperiod

1 april 2019- 31 mars 2022

Ordförande Ledamöter  
Rosario Garcia-Gil    
     
Sekreterare    
Louise Tetting    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Pris- och belöningskommittén

Mandatperiod

1 april 2019- 31 mars 2022

Ordförande              Ledamöter                 
Dianne Staal-Wästerlund Bengt Kriström  
  Ove Nilsson  
Sekreterare Malin Elfstrand  
Fredrik Jonsson vakant repr SLUSS 
            

 

Stipendiekommittén

Mandatperiod

1 april 2019- 31 mars 2022

Ordförande            Ledamöter  
Torgny Lind Therese Löfroth  
  Tommy Mörling  
Sekreterare         
                    

 

Programstudierektorer

Forskarutbildningen Göran Spong tel:073-0350641, Petra Fransson 018-671864
Jägmästarprogrammet 300 hp Anders Karlsson & Ola Carlén PSR-JMP@slu.se
Skogsmästarprogrammet 180 hp Börje Börjesson tel:0222- 34960

Forest Ecology and Sustainable Management 120hp Sandra Jämtgård tel: 090-786 8443, Kelley Gundale tel: 090-786 8444

Euroforester 120 hp Jörg Brunet tel: 040-415184

Managament of Fish and Wildlife Populations 120 hp  John Ball tel: 090-7868418

Valberedning

Mandatperiod

2018-06-01 - 2021-05-31                           

Ord. ledamot Personlig suppleant
Lars Östlund (ordf)   Dan Bergström
Magnus Löf (vice ordf.) Therese Löfroth
Cecilia Mark-Herbert Sandra Jämtgård
Helena Bylund                                   Åke Olsson
Thomas Moritz Börje Börjesson

Strategisk referensgrupp

Den strategiska referensgruppen är rådgivande till fakultetsledningen (dekangruppen och fakultetsnämnden i övrigt) i frågor som rör grundutbildning, forskarutbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys vid fakulteten. Gruppen har också en viktig roll att bidra till dialogen mellan skogssektorn och skogsfakulteten generellt sett. Externa referensgrupper finns ibland för vissa specifika projekt vid fakulteten; den aktuella referensgruppens roll är således i normalfallet knuten till strategiska utvecklingsfrågor snarare än genomförandet av enskilda projekt.

 • Energimyndigheten, Susanne Karlsson, Enhetschef Hållbar bioenergi
 • Föreningen Skogen, Marianne Eriksson , Styrelseledamot
 • LRF Skogsägarna, Karin Vestlund Ekerby, Ansvarig för skogsbruk och forskning
 • Skogsindustrierna, Linda Eriksson, Ansvarig för svensk skogspolitik
 • Skogsstyrelsen, Göran Rune, Avdelningschef
 • Stora Enso, Johan Lindman, Vice VD
 • Sveaskog, Fredrik Klang, Chef marknadsområde syd
 • Svenska Jägareförbundet, Fredrik Widemo, Forskningsansvarig
 • Svenska Samernas Riksförbund, Jenny Wik Karlsson, Verksamhetschef/förbundsjurist
 • Svenskt Friluftsliv, Ulf Silvander, Generalsekreterare
 • WWF, Peter Roberntz, Seniorrådgivare i skogsfrågor

Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se