Framtidens skogsakademiker

Senast ändrad: 14 april 2020

På SLU utbildar vi för en hållbar framtid. Vi ser nu över vårt utbildningsutbud, för att bättre möta behoven av skoglig kompetens om fem och tjugofem år.

Varför förändrar vi skogsutbildningarna? 

Den skogliga arenan har utvecklats och expanderat över tid. Utvecklingen påverkas bland annat av megatrender som urbanisering, digitalisering och klimatförändringar.

Med avstamp i dessa förändringar har vi identifierat ett antal utmaningar, som vi med vårt förslag på utbildningspaket vill bidra till att lösa:

1/ Expansionen av den skogliga arenan har bidragit till att det skogliga yrkesområdet idag spänner över betydligt mer än vad som tidigare ingått i en jägmästarutbildning.

2/ En obalans råder mellan arbetsmarknadens behov av arbetskraft och antalet utbildande jägmästare respektive skogsmästare. Framför allt råder brist på personal till fältnära tjänster.

Dessa två faktorer har lett till en skev fördelning av värdefull skoglig kompetens, och bidragit till otydlighet för studenter, jägmästare och arbetsgivare.

3/ Som en följd av urbaniseringen har ungdomar allt mindre kontakt med, och kunskap om, skogen. Den traditionella rekryteringsbasen för de skogliga utbildningarna har därmed tunnats ut.

Tunnare rekryteringsbas har, tillsammans med obalans mellan utbildning och arbetsmarknad, minskat söktrycket till jägmästarprogrammet. Till detta läggs att unga överlag har låg kännedom om SLU:s varumärke och olika utbildningsprogram. Vi har också beaktat förändringar i hur unga ser på högre studier, med hjälp av lärdomar från Ungdomsbarometern.

Förslag på kandidat- och masterprogram

Med avstamp i dessa utmaningar har SLU tagit fram förslag på skogliga utbildningar. Det femåriga jägmästarprogrammet omvandlas till treåriga kandidatprogram och tvååriga masterprogram som leder till  så kallad generell examen. Genom att kombinera program som uppfyller kraven för en yrkesexamen kan man fortfarande bli jägmästare. Förslaget består av fem kandidatprogram och åtta masterprogram.

Några huvudprinciper för förslaget

 • Utbildningen av skoglig kompetens sprids över hela landet
 • Tydligare profilering av program och orter
 • Ett tidigare naturvetenskapligt fokus kompletteras med flera program inom samhällsvetenskap
 • Större fokus på att möta behov och utmaningar för hela den skogliga arenan – mer skoglig utbildning inom fler områden än de som traditionellt förknippas med renodlad produktion
 • Den ämnesmässiga och geografiska breddningen möjliggör rekrytering i fler målgrupper
 • Rörlighet inom och mellan program möjliggörs
 • Mer tvär- och mångvetenskapligt innehåll i utbildningsprogrammen
 • Nya och mer tilltalande namn på utbildningsprogram som lockar blivande studenter
Övergripande synpunkter som vi tagit med oss från workshops med skogssektorn under februari-mars 2020
 • Positiv bild av helheten
 • Viktigt med ”mjuka kompetenser”, redan på kandidatnivå
 • Behövs en yrkesutgång efter kandidatexamen
 • Viktigt att erbjuda skogsutbildning på flera orter
 • Delade meningar om att erbjuda praktik
 • Marknadsföring och att locka in studenter viktigt

Här finns en översiktsbild över det föreslagna totala utbudet av skogliga utbildningar.

Här hittar du beskrivningar av programförslagen i det skick de var den sista januari 2020, och som förmedlades till skogssektorn.

Innehållet i de nya och nyförpackade programförslagen utvecklas fortsatt utifrån de synpunkter som kommit in sedan dess – inte minst från de två workshoparna för skogssektorn.

På samma sätt jobbas det med namnförslag. Det som presenteras här är arbets- och/eller kortnamn – för tydlighet och smidig presentation

Remiss och scenarier för SLU:s utbildningsutbud

I den remiss som SLU centralt har formulerat föreslås tre olika alternativ (”scenarier”) för förändringar i SLUs utbildningsutbud, men som innebär relativt små olikheter för de skogliga utbildningarna. Scenario A är huvudförslaget från SLU centralt, och B är identiskt med vårt  ursprungsförslag. Den intresserade kan läsa hela det 190-sidiga remissutskicket här.

Scenario A:

 • Program som startar hösten 2021

-       Kandidatprogrammen Skogsvetare (50 platser i Umeå)

-       Skoglig företagsekonomi (30, Uppsala)

-       Forest and Landscape (30, Alnarp)

 • Program som startar hösten 2022

-       Kandidatprogrammet Hållbar utveckling skog (30, Umeå)

-       Masterprogrammet Applied Environmental Assessment* (20 Umeå/Uppsala, hopslagning av de båda förslagen Terrester och Akvatisk miljöanalys)

 • Program som startar hösten 2023

-       Civilingenjörsprogrammet Civilingenjör biosystem (30, Uppsala)

 • Program som startar senast hösten 2024

-       Masterprogrammen Forest Resource Management (30, Umeå)

-       Skogsindustriell ekonomi (20, Uppsala)

 • Fler platser på de befintliga masterprogrammen Forest Ecology and Sustainable Management, Management of Fish and Wildlife Populations och Euroforester
 • Det ortsöverskidande upplägget för masterprogrammet Plant Biology for Sustainable Production utvärderas och omprövas eller revideras vid behov

Scenario B:

Som Scenario A, förutom att:

 • Skogens roll i samhällets hållbara utveckling startar 2021
 • Terrester miljöanalys startar 2021 (dvs utan hopslagning)
 • Fler platser på de befintliga masterprogrammen Forest Ecology and Sustainable Management, Management of Fish and Wildlife Populations och Euroforester

Scenario C:

Som Scenario A, förutom att:

 • Skogens roll i samhällets hållbara utveckling ges ej
 • Terrester miljöanalys ges ej

Så går processen till - hållpunkter

I februari 2019 beslutade Utbildningsnämnden, SLU:s centrala organ för strategiska utbildningsfrågor, att det femåriga jägmästarprogrammet ersätts av ett antal treåriga kandidatprogram och tvååriga masterprogram. Förändringen ska vara genomförd från och med antagningen 2021.

Under 2019 tog vi fram förslag till de nya programmen. Under våren 2020 ska vi förankra förslagen såväl internt som hos skogssektorn. Vi arbetar parallellt med att konkretisera programförslagen.

Hållpunkter i utvecklingen under våren 2020

20 mars Programportföljsprojektet (SLU centralt) skickar förslag till SLUs framtida utbildningsutbud på remiss

26 mars-5 april Skogsfakultetens fakultets- och programnämnd fångar upp synpunkter från sektorn och kollegiet

21-22 april Fakultets- och programnämnden fastslår remissvar, baserat på synpunkterna

14-15 maj Utbildningsnämnden (SLU centralt) fastslår programförslag för hela SLU

16 juni SLU:s styrelse tar beslut om programutbud för hela universitetet

2021-2024    Start för beslutade program

Fakta:

Bidrar till SLU:s vision

Satsningen ingår i SLU:s vision om att fördubbla antalet studenter till år 2027. Vi vill också få fler behöriga sökande och attrahera en studentgrupp som speglar mångfalden i Sveriges unga befolkning.

Liknande utvecklingsarbete pågår inom alla utbildningsområden. Läs mer om fördubblingsprojektet här.


Kontaktinformation

Du kan kontakta oss som jobbar med utvecklingen av skogsutbildningarna på denna epost-adress: skogsutbildning2030@slu.se

Sidansvarig: mw-red@slu.se