Hjärtförstoring hos hund

Senast ändrad: 28 juni 2022

Utvärdering av pimobendan hos hundar med hjärtsförstoring orsakat av subklinisk kronisk hjärtklaffsdegeneration-EPIC studien

Pimobendan är en benzimidazopyridazinon med en potent positiv inotropisk samt vasodilatatorisk effekt. Två separata mekanismer medierar den positiva inotropa effekten: en ökad känslighet för calcium av kontraktila element inne i hjärtmuskelcellerna, samt en selektiv hämning av phosphodiesteras aktivitet, vilket även leder till an vasodilatation av systemiska artärer och en förbättrad perfusion av hjärtmuskel samt njurar. Pimobendan har visat sig vara effektiv vid behandling av kongestiv hjärtsvikt och är godkänd med denna indikation hos hund när hjärtsvikten är orsakad av dilaterad kardiomyopati eller kronisk hjärtklaffsdegeneration. Olika studier utförda hos människor har visat att några hjärtsviktsterapier (såsom beta-blockarare och ACE-hämmare) kan fördröja insättandet av kliniska sjukdomstecken på hjärtsvikt vid vissa hjärtsjukdomar. Prospektiva studier hos hund har emellertid inte kunnat påvisa en dylikt effekt när olika preparat har undersökts. Pimpbendan är ett preparat som har potentialen att fördröja insättandet av kliniska sjukdomstecken på kongestiv hjärtsvikt orsakat av kronisk hjärtklaffsdegeneration, men detta har ännu ej testats i en klinisk miljö.

Målsättning

Målsättningen med studien är att undersöka huruvida kronisk oral administrering av pimobendan till hundar med tecken på hjärtförstoring, orsakat av kronisk hjärtklaffsdegeneration, kan fördröja insättandet av kliniska sjukdomstecken på kongestiv hjärtsvikt.

Sjukdomsprogressionen

Studien är designad som en prospektiv, dubbelblindad, randomiserad placebokontrollerad multicenterstudie. Hundar randomseras antingen till oral behandling med pimobendan eller placebo vid 36 centers a Australien, Canada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Nederländerna, Spanien, Sverige, Storbritannien, samt USA. Effekten av pimobendanbehandling på tidsintervallet från inklusion i studien till insättandet av kliniska och radiologiska tecken på kongestiv hjärtsvikt utvärderas som huvudvariabel.

Finansiär: Boehringer Ingelheim Vetmedica
Medsökande: Medsökande vid 36 olika center i Asien, Europa samt USA
Samarbetspartner: Samarbetspartners vid 36 olika center i Asien, Europa samt USA


Kontaktinformation