Antibiotikaanvändning i ekologisk mjölkproduktion

Senast ändrad: 05 februari 2024

Antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens i ekologisk mjölkproduktion

Antibiotika har historiskt sett räddat miljontals djur- och människoliv och bidragit starkt till både hälsa och välfärd. Under de senaste decennierna har dock en tilltagande utveckling av resistens mot antibiotika skapat stor oro för folk- och djurhälsa och livsmedelssäkerhet. När antibiotika används till djur och människor gynnas resistenta bakterier och känsliga avdödas. De resistenta bakterierna kan vara sjukdomsframkallande (patogener) eller bara en del av den normala mikrofloran hos värdindividen. Användningen av antibiotika inom djurnäringen är en bidragande orsak till utvecklingen och det är en viktig utmaning att ge förutsättningar för att minska behovet, och därmed förbrukningen, av antibiotika till produktionsdjur.

Ekologisk mjölkproduktion strävar efter att producera mjölk (och kött) på ett hållbart sätt för miljön och med god djurhälsa och välfärd. En viktig del i den ekologiska djurhållningen är principen att förebyggande hälsovård är bättre än behandling av sjuka djur och viljan att minska användningen av antibiotika är stor. Detta speglas också tydligt i det ekologiska regelverket. En stor del av antibiotikaförbrukningen i svensk djurhållning sker i mjölkproduktionen men vi vet inte idag om det verkligen finns skillnader mellan ekologiska och konventionella producenter när det gäller dess användning.

Motiv och drivkrafter för användning av antibiotika i mjölkproduktion är också dåligt undersökt, men erfarenheter har visat att lantbrukarens inställning och preferenser generellt är mycket viktiga att ta hänsyn till för att få genomslagskraft för rådgivning inom mjölkproduktion. Kunskap om lantbrukares uppfattningar om och attityder till antibiotikabehandling har visat sig spela mycket stor roll för lantbrukares beteende och är viktiga för att kunna uppnå förändring.

I det här projektet kommer vi att ta reda på: * hur mycket antibiotika som används i ekologiska och konventionella mjölkbesättningar, *hur vanlig antibiotikaresistens är i tarmfloran hos kalvar i ekologiska och konventionella besättningar, *hur användning av antibiotika påverkar resistensmönstret, samt *mjölkbönders attityd till användning av antibiotika.

Studien genomförs som en fältstudie där vi besöker 30 ekologiska och lika många konventionella mjölkgårdar för att samla information om antibiotikaanvändningen och ta träckprover hos kalvar, samt samla annan information som kan vara viktig att känna till för att kunna dra säkra och relevanta slutsatser. Dessutom ska vi göra djupintervjuer av ett urval av lantbrukarna för att ta reda på deras tankar, beteenden och beslut när det gäller användning av antibiotika i sina besättningar.

Projektet kommer att öka vår kunskap om den ekologiska mjölkproduktionens bidrag till en minskad användning av antibiotika och om resistensmönstret är mer gynnsamt jämfört med hos konventionella, samt kunskapen om lantbrukares attityder vilket är viktigt för att kunna optimera rådgivning kring antibiotikaanvändning.

Fakta:

Detta projekt är avslutat


Kontaktinformation