Bättre kvalitet på embryon hos nöt

Senast ändrad: 04 januari 2023

Karakterisering av nötkreaturets embryo

Ökad kunskap om embryots normala utveckling kan leda till att möjliga kvalitetsmarkörer identifieras hos nötkreaturens embryon. Tidigare prövade tekniker för karakterisering av nötkreaturens embryon jämförs och bedöms tillsammans med nya metoder för att ge oss ny information som kan bidra till karakteriseringen av nötkreaturens embryon in vitro. I och med etablerandet av nya metoder bidrar det även till en nödvändig vidareutveckling av Sveriges enda IVP-laboratorium för embryon från lantbrukets djur (drivs av sökanden vid avdelningen för reproduktion, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala). Svensk kunskap och erfarenhet om in vitro-metodiken för lantbrukets djur är viktig för att bemöta och diskutera de frågeställningar som uppkommer och för att i framtiden kunna tillämpa tekniken för t.ex. avelsändamål.

Målet med denna pilotstudie är att karakterisera nötkreaturens embryon med avseende på mitokondriedistribution, fettdistribution, cellskelettorganisation och korrelera detta mot mängden apoptotiska (döende) celler i embryot. Det långsiktiga målet är att denna kunskap ska bidra till utvecklandet av icke-invasiva markörer för kvalité men för detta krävs mer omfattande in vivo-studieer. 

Finansiär: Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Medsökande: Humblot, Patrice Abraham, Celina
Samarbetspartner: SERIDA, Spain


Kontaktinformation