Motiverande samtal som verktyg för minskad antibiotikaanvändning i animalieproduktionen

Senast ändrad: 26 januari 2024
Ko med uppfödare

En av vår tids största utmaningar är att råda bot på ökande problem med antibiotikaresistens. Det är nödvändigt att minska antibiotikaanvändningen i animalieproduktionen och i större utsträckning arbeta förebyggande.

Trots stora forskningsframsteg om hur sjukdomar kan förebyggas och djurhälsan förbättras tillämpas förebyggande åtgärder i otillräcklig omfattning. En förklaring kan vara brister i veterinärers kommunikation och vår hypotes är att motiverande samtal (MI) från veterinärer erbjuder en lösning.

MI är en evidensbaserad, klientcentrerad kommunikationsmetod för att stimulera förändring, som framgångsrikt använts i t ex rökavvänjning, behandling mot alkoholmissbruk och för att stödja människors livsstilsförändringar. MI-kompetens kan mätas med hjälp av en testad metod, MITI. Med hjälp av en annan testad metod, CLEAR, kan man mäta en persons tal om förändring (här tal om att genomföra förebyggande åtgärder). Sådant sk förändringstal har visats ha ett starkt samband med att personen senare genomför den aktuella förändringen. Förändringstal används därför ofta i forskning som ett indirekt mått på genomförande. Vi utnyttjar dessa och andra verktyg i våra delstudier för att studera två grupper av stordjursveterinärer, som fått MI-träning antingen i starten (MI-grupp) eller i slutet av projektet (kontrollgrupp).

I projektet karakteriserar vi med hjälp av MITI svenska stordjursveterinärers kommunikation i rådgivningssamtal. Vi utvärderar också ett koncept för MI-träning bland annat genom att jämföra deltagande veterinärers MI-kompetens i standardiserade rådgivningssamtal med skådespelare före och efter träning. Vi utvärderar också effekten av MI-kompetens på utfallet av veterinärernas rådgivning. För detta studerar vi i vilken utsträckning lantbrukare som fått rådgivning av veterinärer med olika MI-kompetens sätter upp hälsoplaner, talar om att genomföra förebyggande åtgärder och genomför förebyggande åtgärder samt hur nöjda de är med veterinärens rådgivning. Projektet ger också material för att undersöka anledningar till varför lantbrukare väljer respektive inte väljer att följa veterinärens råd.

 

Projektet utforskar en ny väg att reducera antibiotikaanvändningen och att förbättra djurhälsa.

Fakta:

Projekttid 2016-2020

Finansiär: Formas


Kontaktinformation

Catarina Svensson
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för idisslarmedicin                                                        

Telefon: 018-671391
E-post: catarina.svensson@slu.se