Skötselrutiner för boskap och betesmarker i Miomboskogen i Tanzania kan ge en förbättrad försörjning

Senast ändrad: 26 januari 2024
Boskap som betar i skogsmark. Foto.

Det övergripande målet för detta projekt är att öka livsmedelssäkerheten i Tanzania genom förbättrad boskapshantering i Miomboskogen.

Miomboskogen i Tanzania är ett torrmarksbiom i de östra och sydcentrala delarna av Afrika och hem för cirka 100 miljoner människor. Dessa torra skogsmarker utför olika ekosystemtjänster inklusive att utgöra betesresurs för boskap. Det finns en obalans mellan bevarande och utnyttjande av Miombo-skogarna och detta beror främst på jordbruksverksamhet. Dessutom utgör en snabb befolkningstillväxt i regionen i kombination med hög efterfrågan på animalieprodukter ett hot mot de tillgängliga naturresurserna.

För att komma tillrätta med denna obalans har en markanvändningsplan för ett effektivt och hållbart utnyttjande av skogsmarkerna miombo tagits fram av olika intressenter i distriktet Kilosa i östra Tanzania. Utvalda byars mark allokerades (resursfördelades) till olika socioekonomiska aktiviteter som t.ex. mark för bevarande, mark för bete och mark för utvinning av träkol. Men den tilldelade marken för bete ägs av byarna och det saknas viktig information om dess tillstånd och hur den bör förvaltas på ett hållbart sätt.

Detta projekt försöker svara på följande specifika frågor:

  • Hur ser nuvarande praxis ut för skötselrutiner för boskap i det tilldelade betesområdet i Miomboskogen?
  • Vilket skick är det allokerade betesområdet i?
  • Vad är en lämplig djurtäthet för det aktuella betesområdet?
  • Vilka olika gräs och baljväxter kan introduceras som djurfoder för att förbättra nötkreaturens produktivitet?

Studien är först av sitt slag inom detta område och förväntas ge insikter i användningen av Miombo-skogarna i Afrika för boskapsproduktion.

Doktorand:

Peter Ruvuga

Huvudhandledare:

Ewa Wredle

Biträdande handledare:

Cecilia Kronqvist och Gert Nyberg


Kontaktinformation