Getproduktion i Laos

Senast ändrad: 02 juli 2024
Getter i Laos som äter vid ett upphöjt foderbord. Foto.

I detta projekt undersöktes potentialen för getproduktion i Laos, värdekedjan och möjligheter att förbättra produktionen på gårdsnivå genom att använda insamlade foder för gödning av getterna.

Produktionen och konsumtionen av getkött ökar i snabb takt i Laos. Traditionellt har getterna släppts fria under delar av dygnet för att själva samla ihop sitt foder. Detta leder till att produktiviteten är relativt låg, och det krävs lång uppfödningstid innan djuren är tillräckligt stora för att slaktas. I områden med odlingar begränsas också utrymmet för getternas födosök, och det är stor säsongsvariation i fodertillgång . Med det här projektet ville vi undersöka potentialen för getproduktion i Laos, dess värdekedja och möjligheter att förbättra produktionen på gårdsnivå genom slutgödning innan slakt. Detta skedde genom en intervjuundersökning bland djurägare, uppköpare och mellanhänder, samt genom kontrollerade försök med växande getter.

 

Handledare:

Ewa Wredle, Cecilia Kronqvist, Daovy Kongmanila och Vanthong Phengvichith 

Doktorand:

Khamparn Pathoummalangsy