Autograss milk - ett EU-projekt om kombinerad betesdrift och robotmjölkning

Senast ändrad: 18 september 2020
Mjölkkor i drivgata till bete. Foto.

Detta projekt är avslutat. Målet med projektet var att hitta effektiva och rationella lösningar för att kombinera automatisk mjölkning med betesdrift.

Den första januari 2013 startade ett EU projekt vars målsättning var att finna effektiva och rationella lösningar för att kombinera automatisk mjölkning med betesdrift. Projektet koordinerades från Irland och de övriga medverkande länderna var Frankrike, Belgien, Nederländerna, Danmark och Sverige. Från varje land fanns två parter där den ena var en forskningsinstitution och den andra representerade brukarna, dvs. de som skall ha nytta av projektets forskningsresultat. Från Sverige deltog Institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU som forskningspart samt Växa som den part som skall företräda mjölkproducenterna.

Inom ramen för projektet har försök och analyser genomförts för att utvärdera betets potential som foder till kor som mjölkas i automatiska mjölkningssystem på gårdar i Nordvästra Europa. I samarbete med andra länder har de svenska försöken på SLU jämfört olika andelar bete i foderstaten under sommaren samt studerat hur man kan utforma betesdriften i stora besättningar med en robotkarusell. Susanna Berg på Växa ansvarade för att genomföra registreringar på typgårdar som tillsammans med data från typgårdar i de andra länderna skulle utgöra underlag för en rad analyser av betet och betessystemets effekt på faktorer som djurhälsa, ekonomi och andra hållbarhetsparametrar.  Växa har också arbetat med beräkningar av hur olika betesalternativ påverkar mjölkproducenternas ekonomi.

Resultaten från projektet finns på projektets hemsida http://www.autograssmilk.eu och förhoppningen är att de blir till stor nytta för olika typer av mjölkproducenter.

Autograss logotyp. Bild.

Mer information

Vad innebär automatisk mjölkning?

Se en film från Aarhus universitet om hur det fungerar.

Artikel

 "Snart följer mjölkroboten med korna ut i hagen", artikel i Dagens industri, 2013

 

Fakta:

Autograss milk var ett EU-projekt som avslutades 2016. Medverkande länder var Irland, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Belgien och Sverige.


Kontaktinformation

Eva Spörndly, universitetslektor
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, avdelningen för skötsel idisslare, SLU
eva.sporndly@slu.se, 018-67 16 32