Deltidsbete på gårdar med automatisk mjölkning

Senast ändrad: 18 september 2020
Mjölkkor i drivgata till bete. Foto.

Bete morgon och kväll eller nattetid, vilket fungerar bäst på gårdar med automatisk mjölkning?

Flera försök har genomförts i fas ett av detta projekt. Syftet har varit att studera olika betesmodeller med bete på deltid (dvs. del av dygn) och om deltidsbete kan vara ett betessystem som passar särskilt bra för mjölkproducenter med automatisk mjölkning (AM).

I tidigare försök har vi studerat mjölkkor i stall med AM som har fått gå ut på bete dagtid men som har varit inne med tillskottsensilage under natten. Försöken med bete dagtid har fungerat väl men djuren har betat förhållandevis få timmar på dygnet.

I projektets andra fas vill vi gå vidare och titta om bete andra tider på dygnet, t.ex. bete morgon och kväll (sommaren 2015) samt bete nattetid (sommaren 2016) kan ge ett bättre betesutnyttjande. Vi vill också se om djuren själva söker sig ut på betet i högre utsträckning när de får beta under tider på dygnet när det är svalare.

Vi hoppas att dessa system kan innebära fördelar både för djuren och för mjölkproducenten. Inom ramen för systemet med bete morgon och kväll kommer vi sommaren 2015 att jämföra kor som har rastbete med kor som får produktionsbete.

Båda grupperna får möjlighet att vara ute lika många timmar. Korna med produktionsbete får nytt bete i riklig tillgång varje dag under de timmar som de är på bete och foder inne under timmarna de vistas i stallet. Korna som har rastbete (där betesytan är mindre och framförallt utgör en yta för rörelse och rekreation) får fri tillgång på foder inne dygnet runt. Vi kommer att mäta kornas avkastning och studera deras beteende (t.ex. hur mycket tid de är ute och hur mycket tid de ägnar åt att beta).

Projektansvarig:

Eva Spörndly, eva.sporndly@slu.se


Kontaktinformation

Eva Spörndly, universitetslektor
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, avdelningen för skötsel idisslare, SLU
eva.sporndly@slu.se, 018-67 16 32