Ur SLU:s kunskapsbank

Moderna betesskogar kan förena produktions-, naturvårds- och klimatmål

Senast ändrad: 17 oktober 2023
Får på bete

Moderna betesskogar (silvipastoral agroforestry) kan vara snörräta planterade trädrader mellan vilka djur betar. Sådan agroforestry har en obetydlig omfattning i Sverige. Däremot finns det gott om trädklädda beteshagar och även en del betad skog. Sådan kombinerad markanvändning har historiskt haft stor betydelse för vår försörjning av mat, energi och virke, och skulle kunna få stor betydelse även framöver. Vi har analyserat de framtida förutsättningarna för en kombinerad produktion av kött, energived, virke och naturvärden i Sverige.

En form av framtida svensk silvipastoral agroforestry kan vara betes-skogsmosaiker skapade av spridda betesmarker, nedlagd mer eller mindre beskogad jordbruksmark och mellanliggande skogsmark som tillsammans skapar större rationella betesfållor. Restaurering av beskogad mark i sådana fållor kan bli aktuell inom ramen för den Naturrestaureringslag som nu förbereds inom EU. Om man låter tillräckligt mycket kolinlagrande träddungar och spridda träd stå kvar undviks att restaureringen kommer i konflikt med EU:s och Sveriges klimatmål.

Agroforestry i form av betes-skogsmosaiker skapade av bl.a. nedlagd jordbruksmark ger tilltalande landskap. Rätt skötta med lämplig gallring kan de bli framtidens lövträdshagar. Sifo-undersökningar visar också att svenskar föredrar betesmarker med spridda träd och träddungar framför både traditionell skogsplantering och trädlösa betesmarker.

Länk till artikeln

Land | Free Full-Text | The Decline and Possible Return of Silvipastoral Agroforestry in Sweden (mdpi.com)

Referens

Kumm K-I, Hessle A. 2023. The Decline and Possible Return of Silvipastoral Agroforestry in Sweden. Land 12, 5: 940.


Kontaktinformation

Karl-Ivar Kumm, forskningsledare
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för produktionssystem, SLU
karl-ivar.kumm@slu.se, 0511-67 256, 0706-58 97 39

Anna Hessle, forskare
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
anna.hessle@slu.se, 0511-67143