One health i Sverige

Senast ändrad: 06 februari 2014

Det svenska One Health-nätverket går under benämningen One Health Sweden (OHS), och är en samarbetsplattform för forskare, hälsopersonal och andra med ett intresse för dessa frågor. Nätverket är främst inriktat på smittsamma sjukdomar, det vill säga zoonoser, inklusive spridningen av antibiotikaresistens.

Nätverkets syfte är att sammanföra forskare från olika discipliner, så att forskningskvaliteten ökar och resultaten kan komma till nytta i flera olika sammanhang. Till exempel pågår ett aktivt arbete med att uppmuntra forskare att dela med sig av olika typer av provmaterial som redan är insamlat till varandra, för största möjliga nytta.

Arbetet handlar om att på sikt öka kunskapen om hur denna typ av sjukdomar uppkommer och sprids och vilka effekter olika typer av sjukdomsutbrott, som epidemier och pandemier, kan få för människor, tamdjur, vilda djur och miljön.

SLU och VH-fakulteten är en av de drivande parterna i One Health-nätverket, tillsammans med medicinska fakulteten på Uppsala Universitet, Linnéuniversitetet i Kalmar samt Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Därtill medverkar även andra delar av SLU i samarbetet, liksom flera andra universitet, högskolor, institut och myndigheter i landet. En viktig ingång till One Health-arbetet på SLU är Centrum för Globala Djursjukdomar.

Vad gör One Health-nätverket?

Förutom att uppmuntra till tvärvetenskaplig forskning på olika sätt ordnar Ohe Health Sweden årligen ett vetenskapligt möte med föredrag och diskussioner. Vi ordnar lättsammare forskarpubar med korta föredrag flera gånger om året, och arbetar dessutom med seminarier som riktar sig till både politiker, beslutsfattare och den intresserade allmänheten. Vi arbetar med doktorandkurser och med att föra in One Health som en viktig del av grund och vidareutbildningen inom hälsoområdet – det gäller alltså både veterinärer, läkare, sjuksköterskor och andra som arbetar kliniskt med djurs och människors hälsa. Vi har även tagit fram ett gediget undervisningsmaterial som riktar sig till gymnasieskolor, och medverkat vid olika typer av arrangemang för att öka medvetenheten om varför One Health är ett så viktigt synsätt.


Kontaktinformation
Sidansvarig: marten.granert@slu.se