Det norrländska klimatets fördelar

Senast ändrad: 30 januari 2024

Norra Sverige är ett av de nordligaste områden i världen där jordbruk bedrivs. Detta ger unika förutsättningar för produktion av livsmedel. Generellt för norra Sverige gäller att mer än 90 % av den utnyttjade åkerarealen används till odling av vall och fodersäd.

Skördarna härifrån bildar basen för den produktion av mjölk och kött som utgör ryggraden i det norrländska jordbruket. De klimatologiska förutsättningarna lämpar sig väl för odling av foderväxter. Den relativt korta växtodlingssäsongen begränsar valet av andra grödor. Klimatet ställer också mycket höga krav på odlingssäkerheten och därmed på odlingsmaterialets anpassning och härdighet.

Det nordliga klimatet innebär emellertid även fördelar. Särskilt ljusklimatets positiva effekter på en rad kvalitetsfaktorer har blivit alltmer uppenbara. I kombination med relativt låg medeltemperatur har ljusklimatet en positiv inverkan på:

  • vallväxternas smältbarhet och därmed dess innehåll av omsättbar energi,
  • kvalitetsegenskaper hos bär och grönsaker,
  • uppbyggnaden hos växtfiber.

Odlingsförutsättningarna i norra Sverige medger produktionsmetoder som gör att området ligger långt framme i att använda metoder som medger skapandet av ett uthålligt men samtidigt intensifierat lantbruk. Det nordsvenska klimatet och odlingens inriktning medför också mindre risk för angrepp av många växtskadegörare, vilket minskar behovet av kemiska bekämpningsmedel, God tillgång på stallgödsel minskar behovet av handelsgödsel, men ställer krav på en bra hantering för att utnyttja växtnäringen väl.

Klimatet i norra Sverige med långa, mörka och kalla vintrar innebär emellertid också utmaningar både i växtodlingen och husdjursproduktionen. Framtida förändringar i klimatet förväntas dock ge högre temperaturer och en längre växtsäsong, men prognoserna visar också på att nederbörden, framför allt under höstarna, kommer att öka. En annan viktig utmaning är att vintrarna kommer bli mer instabila, med ökat antal nollgenomgångar. Det ställer större krav på växternas förmåga att tåla is och stående ytvatten.


Kontaktinformation