Utbildning på forskarnivå vid VH-fakulteten

Senast ändrad: 08 september 2017

Forskarutbildning vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap strävar efter att ge doktoranden ett vetenskapligt arbetssätt, ämneskunskaper samt träning i pedagogik och ledarskap.

I forskarutbildningen ingår kurser och diverse andra utbildningsmoment. Trots kurser och övriga utbildningsmoment är forskarutbildningen mest att likna vid ett arbete i projektform där den största delen av tiden ägnas åt forskning.

Rekrytering och antagning

Rekrytering och antagning av doktorander genomförs enligt SLU:s antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Läs mer om antagningsprocessen

De allra flesta utbildningsplatser på forskarnivå utannonseras på SLU:s hemsida.

Efter annonsering prioriterar den berörda institutionen bland de ansökningar som kommit in och skickar en rekommendation om antagning av den mest lämpade kandidaten till fakulteten: 

Forskarutbildningsnämnden (FUN-VH) fattar beslut om antagning efter granskning av ansökan och de ekonomiska förutsättningarna. 

Forskarutbildningsämnen

På fakulteten finns ett antal olika forskarutbildningsämnen. Varje doktorand är antagen till ett specifikt ämne och följer den allmänna studieplanen för detta ämne. 

För doktorander antagna     
före 1 juli 2015

För doktorander antagna 
efter 1 juli 2015

Klinisk vetenskap Biologi
Husdjursvetenskap Bioinformatik
Patobiologi Biomedicinsk vetenskap
Medicinsk biovetenskap Djuromvårdnadsvetenskap
Bioinformatik Husdjursvetenskap 
  Teknologi 
  Veterinärmedicinsk vetenskap

Forskarskola

Graduate School for Veterinary Medicine and Animal Sciences (GS-VMAS) är forskarskolan för alla VH-fakultetens doktorander: 

Forskarutbildningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid VH-fakulteten hanterar på delegation från fakultetsnämnden till exempel antagning av ny doktorand, halvtidsuppföljningar, förändringar i handledargrupper och ansökningar om disputationer. FUN-VH består av ordförande och sex ledamöter och har följande e-mail: fun-vh@slu.se

Avhandling/Disputation


Kontaktinformation

Lena Lidfors, professor
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
lena.lidfors@slu.se, 0511-67215

Forskarutbildningshandläggare

Ärenden och handlingar skickas till: fun-vh@slu.se

Fredrik Granberg, forskningskoordinator 
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
Fredrik.Granberg@slu.se, 018-67 27 86

Studierektor för utbildning på forskarnivå

Jan Hultgren, universitetslektor
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa/Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa, SLU
Jan.hultgren@slu.se, 0511-671 03

Sidansvarig: Sofia.Webering.Ekberg@slu.se