Enheten för skoglig fältforskning

Senast ändrad: 09 september 2020

Infrastruktur för fältforskning, monitoring, provtagningar och studier i skog, mark och vatten.

 

 

Enheten för skoglig fältforskning är en infrastruktur som är till för att underlätta
för forskare, miljöanalytiker och andra att bedriva studier i fält, såsom
forskning, monitoring, provtagningar, samt undervisning och exkursioner.

Enheten tillhandahåller försöksmarker, fältpersonal, lokaler för att ta hand om
prover, utrustning och material för fältforskning, bakgrundshistorik och
bakgrundsdata (t.ex. klimatmätningar) m.m. Personalen har mångårig erfarenhet
av arbete med fältförsök och kan därför också bistå med expertis om lämplig
försöksdesign, lämpliga lokaler och metoder för försöksutläggning, inmätning
och provtagning.

Enheten har fyra forskningsstationer som tillsammans förvaltar nio försöksparker samt flera experimentellt orienterade försöksområden, till exempel Krycklan (som finns med som egen infrastruktur), Rosinedal, Flakaliden, Asa tillväxtpark, Tagels gård och Ekenäs gård.

Enheten förvaltar också ca 1 600 långsiktiga fältförsök, spridda över hela
landet. Dessa finns beskrivna i metadatabasen Silvaboreal och för många försök
finns mätdata i Fältförsöksdatabasen, som kan presenteras i bearbetad form i
s.k. statistikkort, med färdigberäknade stamantal, volymer m.m. för hela
provytan.

Klimatdata från försöksparkerna kan erhållas dels genom de årsrapporter som
Enheten ger ut, dels digitalt genom förfrågan. Då kan data med 10-min och
dygns-upplösning erhållas från startåret 1990 och framåt. Vissa försöksparker
har en begränsad uppsättning klimatdata från ännu längre tillbaka.

Eftersom Enhetens syfte är att vara ett stöd för forskare och andra som vill
utnyttja infrastrukturen, finns inga egentliga restriktioner från detta, under
förutsättning att inga andra pågående försök eller mätningar påverkas,
förändras eller förstörs. Grundläggande support erhålles utan kostnad, men
kostnader för arbete som utförs av Enheten, eller utnyttjande av
infrastrukturen där får användaren stå för.

 

Kontakt

Tomas Lundmark

Ola Langvall

Relaterade sidor:


Kontaktinformation