Grimsö forskningsstation

Senast ändrad: 09 september 2020

Vid Grimsö forskninsgstation bedrivs viltforskning kring många olika arter med huvudsakliga inriktningar mot ekologi, förvaltning och skadeförebyggande verksamhet.

Vid Grimsö forskningsstation pågår under senare tid ca 25-40 olika
viltforskningsprojekt årligen. Sedan slutet på 1990-talet har rovdjursforskningen varit framträdande, men i nuläget pågår även projekt kring några klövdjursarter liksom kring tranor och gäss, fästingar och zoonoser samt en del studier kring människors attityder kring vilt och viltförvaltning. Gemensamt för projekten är dock en tydlig koppling till såväl rent forskningsmässiga frågeställningar som praktiska tillämpningar och förvaltning. Vid Grimsö finns även Viltskadecenter som bl.a. arbetar med information och utbildning om förebyggande verksamhet mot skador orsakade av fredat vilt.

Grimsö forskningsstation utgör dessutom en del av den nationella infrastrukturen Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES) för forskningsstationer med någon form av långtidsserier/övervakning av biologiska/ekologiska parametrar. För Grimsös del främst mångåriga inventeringsserier av en mängd viltarter, skogliga data samt provtagning vilt. De resurser som Grimsö via SITES-verksamheten kan erbjuda externa forskare och projekt utgörs till stor del av kompetens/personal (till exempel för imobilisering av djur), och på materialsidan exempelvis ett genetiskt labb, kyl- och frysrum.

Kontakt

Gunnar Jansson

Henrik Andrén

Petter Kjellander

Relaterade sidor:


Kontaktinformation