Integrerad monitoring (IM) i Sverige

Senast ändrad: 13 april 2021

Biologiska och kemiska effekter av atmosfärisk deposition och klimat i naturliga skogsekosystem i ett internationellt nätverk av avrinningsområden inom regionen för Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN ECE).

Integrerad monitoring (IM) är en distribuerad infrastruktur för ekosystemstudier baserad på fyra skogliga avrinningsområden.

Infrastrukturen är knuten till Luftvårdskonventionen (CLRTAP) inom UN
ECE-regionen och är del i ett internationellt IM-nätverk med ca 20 länder med helt harmoniserade mätningar i fält. Verksamheten genomförs av SLU, SGU och IVL på uppdrag av Naturvårdsverket. Områdena ingår även i LTER-Eurpe nätverket (LTER: Long-Term Ecosystem Research) och området Aneboda ingår även i den nationella infrastrukturen SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science).

Syftet med IM är att följa luftföroreningarnas effekter på orörda skogsekosystem med koppling till klimatändringar och klarlägga effekter på biodiversitet och biologiska förhållanden. Programmet baseras på intensiva mätningar och inventeringar i fält inom de väldefinierade avrinningsområdena för att följa vattenbalansen och kemiska budgetar samt kvantifiera effekter i vegetationen.

IM genererar långa och intakta tidserier med data som bl.a. nyttjas i
modellering och för policyrapportering. IM-data ligger till grund för åtgärder inom emissionsområdet för luft. IM data används i nationell och internationell rapportering samt inom forskningen. IM:s databas är fritt tillgänglig.

Relaterade sidor: