Artportalen

Senast ändrad: 01 september 2020

Artportalen: ett öppet webbaserat system för rapportering av, och analys av, fynd av Sveriges växter, djur och svampar.

Artportalen är en webbplats för rapportering av observationer av växter, djur och svampar i Sverige. Vem som helst kan rapportera sedda arter samt söka från cirka 56 miljoner fynd i systemet. Rapportörer finns bland allmänheten i hela landet och består till stor del av entusiastiska frivilliga naturälskare men också tjänstemän, forskare och andra som arbetar med miljö. Tillsammans samlar de in grundläggande data till Artportalen. Statliga myndigheter (till exempel Länsstyrelserna och kommunerna) och organisationer (till exempel Skogsstyrelsen) har börjat använda Artportalen som ett pålitligt och långsiktigt datalagringssystem. Genom dessa insatser har en unik och mycket viktig kunskapsbank av vår flora och fauna skapats för svensk miljöförvaltning.

Betydelsen av biologisk mångfald för miljö och ekosystemtjänster, inklusive jordbruk och rekreation, börjar bli bättre förstådd och uppskattad. I en tid med snabba miljöförändringar blir förståelsen av biologisk mångfald allt viktigare i miljövård och bevarandestrategier. Det finns därmed ett behov av att beskriva den biologiska mångfalden i Sverige och uppmuntra ett intresse för miljöfrågor bland allmänheten.

Nyckeln till Artportalens framgång är att det är en mötesplats för naturintresserade, ett enkelt och säkert sätt att hålla kontroll på sina egna och andras fynd, samt kommunicera med likasinnade. Analysverktygen tillåter utforskning av egna data tillsammans med nationella data, till exempel kartläggning av tidigare och nuvarande arters förekomst.

Plattformen har blivit ett viktigt verktyg för professionella och ideella organisationer med miljövårdsverksamhet. Den är en unik källa till kunskap som redan ger resultat inom bevarande och förvaltning. Data från Artportalen nyttjas av det svenska LifeWatch projektet Analysportalen och används av forskare. Data överförs också till Global Biodiversity Information Facility (GBIF) och består av hela 10% av alla georefererade data.

Artportalen är ett av de första och största Citizen Science-projekten, där allmänheten, frivilliga organisationer och yrkesverksamma har ett unikt samarbete för att förbättra miljöarbetet. Rapporteringssystemet hjälper till att stimulera ökat intresse för arter som i sin tur kan leda till ökad förståelse för miljöförvaltning och artsskydd.

Artportalen är under ständig utveckling i samarbete med användargrupperna. Artportalen är utvecklad och drivs av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, på uppdrag av Naturvårdsverket.

 

Kontakt:

Liselott Sjödin Skarp

Stephen Coulson

Johan Nilsson

Fakta:

Artportalen utvecklas och drivs av ArtDatabanken vid SLU, på uppdrag av Naturvårdsverket.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation