Svenskt ElfiskeRegiSter (SERS)

Senast ändrad: 01 mars 2023

Elfiskeundersökningar i vattendrag.

Elfiske i vadbara vattendragsavsnitt har blivit en allmän metod för övervakning av fisk i vattendrag, både vad gäller ekologisk status, arters utbredning, övervakning av laxfiskbestånd och som underlag för fiskeregleringar. Årligen undersöks cirka 2 500 elfiskelokaler (vattendragsavsnitt) spridda över Sverige.

Undersökningarna ingår oftast i Länsstyrelsernas uppföljning av nationell och regional kalkeffektuppföljning och miljöövervakning. Resultaten har även vetenskapligt värde och har använts i ett antal publikationer och sammanställningar.

Det är en metod som är skonsam för fisken om den utförs på rätt sätt. Man bedövar fisken mha elström och kan efter undersökning återutsätta fisken levande. Sedan 1996 är SLU, Institutionen för akvatiska resurser, datavärd för fisk, numera på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Resultaten från elfiskena samlas i den nationella databasen SERS. Inrapporterade resultat kvalitetssäkras, lagras och distribueras till beställare och utförare. Databasen SERS omfattar i dag 69 000 elfisketillfällen fördelade på 19 900 elfiskelokaler.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Erik Myrstener, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
erik.myrstener@slu.se, 010-478 42 25