Kustlaboratoriets (KUL) databas

Senast ändrad: 01 september 2020

KUL är en Oraclebaserad databas för lagring av data från provfiske och annan datafångst efter fisk längs Sveriges kuster.

I KUL-databasen lagras data från provfisken längs den Svenska kusten. Data innehåller förekomst av fångade arter och deras storleksstruktur, samt data på några miljövariabler insamlade under provfisket (vattentemperatur, siktdjup och salthalt). För ett fåtal målarter finns även information om åldersstruktur och könsfördelning. Eftersom SLU är nationell datavärd för kustfisk så innehåller KUL-databasen data insamlade av SLU:s
(Kustlaboratoriet vid institutionen för akvatiska resurser) egna provfisken, samt data insamlade av externa utförare. Under 2017 planeras data från yngelinventeringar med vegetationskarteringar genomförda på kusten bli tillgängliga. I databasen. Artförekomster från KUL-databasen levereras till Anlysportalen.

 

Exempel på forskning som nyttjar databasen är:

• studier av påverkan på kustfisk och kustnära ekosystem från naturliga
miljögrandienter och mänsklig aktivitet som fiske, övergödning, fysisk
exploatering och klimat.

• studier av utbredningsmönster, biodiversitet (inklusive funktionell
diversitet) och populationsstrukturer av kustfisk. Resultaten används bland
annat inom havsplaneringen och fiskförvaltningen.

• studier av effekter av förvaltningsåtgärder som tex marint skyddade områden
för fisk på kusten

• studier av effekter från tex vindkraftsparker och fysiska konstruktioner på
fisk på kusten

• studier för att utveckla bedömningsgrunder och indikatorer för fisken på kusten. Databasen används sedan även för att klassa miljöstatus hos fisken på kusten i Sverige

• studier för att bedöma effekten av främmande arter på kusten

• studier för att bedöma effekten av toppredatorer som säl och skarv

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Peter Ljungberg, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
peter.ljungberg@slu.se, 010-478 41 72