NILS – Nationella Inventeringar av Landskapet i Sverige

Senast ändrad: 30 april 2021

NILS har utvecklats till ett paraply för nationella miljöövervakningsprogram under vilken ett flertal inventeringar samlas. Inventeringarnas syfte är att samla, analysera och presentera data om hur landskap och naturtyper i Sverige ser ut och förändras över tid.

NILS består av ett flertal olika inventeringar såsom:

Basinventeringen (gamla NILS): Målet med basinventeringen var initialt att övervaka biologisk mångfald i alla landmiljöer i Sverige, att följa förändringar i vardagslandskapet. En viktig del i programmet var att studera förändringar i landskapskomposition och landskapsstruktur som kan påverka den biologiska mångfalden. Mellan 2003-2018 samlade programmet in, analyserade och presenterade data om tillstånd och förändringar samt påverkan av markanvändning på biologisk mångfald och natur- och kulturlandskapsvärden i hela Sverige. Från och med 2019 och framåt samlas dock data in enbart från fjällen. 

Fjällen: När NILS basinventering upphörde nationellt efter 2018 års inventering fortsatte inventeringen i fjällen. Utifrån de data som samlats in i fjällen från 2003 och framåt levereras bland annat resultat årligen till miljömålet "En storslagen fjällmiljö" och artikel 17-rapporteringen på nationell nivå. Ett flertal samarbeten pågår även på regional nivå. De data som samlats in i fjällen kommer i början av 2021 finnas tillgängliga inom Datavärdskap Naturdata.

Gräsmarker och lövskogar: För både gräsmarker och lövskogar har det visat sig att artikel 17-rapporteringen stärkas. Samtidigt finns ett fortsatt intresse av att följa vardagslandskapet även när NILS basinventering avslutats och en uppmaning om att ta ett helhetsgrepp när det gäller miljöövervakningen, där nationell och regional miljöövervakning tillsammans ger ett mervärde. Tillsammans har det här resulterat i en ny stickprovsdesign, till stora delar ny fältmetodik och två nya inventeringar som startade fältsäsongen 2020.

Havsstrand: Syftet med den här inventeringen är att skatta total förekomst och status av Naturanaturtyper, som förekommer längs Sveriges kust, antingen på själva havsstranden eller i direkt anslutning till stränderna. Informationen samlas in i, och omkring en tio meter bred transekt som sträcker sig genom geo- och supralitoralen samt i vissa fall även ovanför dessa områden, i ett område som fortsätter ovanför den egentliga stranden.

Fjärils och humleinventeringen: Är en del av miljöövervakningsprogrammet Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker som SLU utför på uppdrag av Jordbruksverket. Genom att samla in data och analysera tillstånd och förändringar i Sveriges ängs- och betesmarker bidrar vi till uppföljningen av miljömålet Ett rikt odlingslandskap.

NILS inventeringarna finansieras i huvudsak av Naturvårdsverket och resultaten används bland annat till uppföljning av miljökvalitetsmål, artikel 17 rapporteringen och forskning. Fjärils och humleinventeringen finansieras av Jordbruksverket men är just nu under paus i väntan på att ett omtag kring pollinatörsövervakningen görs på nationell nivå.

Hämta data 

Data från inventeringarna i NILS kommer att finnas tillgängliga att hämta i Datavärdskap Naturdata:Landskap. Arbetet pågår och just nu finns fjälldata tillgängligligt för nedladdning via Datavärdskapets hemsida: Datavärdskap:Naturdata.

Mer om NILS

NILS hemsida hittar du mer information om våra inventeringar.

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Hans Gardfjell, Programchef THUF, Projektledare Havsstrandinventeringen
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
hans.gardfjell@slu.se, 090-786 82 41

Henrik Hedenås, Programchef NILS, Projektledare för gräsmarks och lövskogsinventeringen
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
henrik.hedenas@slu.se, 090-786 86 41