Heureka

Senast ändrad: 16 april 2021

Heureka är en programserie som låter användare göra en stor mängd olika analyser och planeringsansatser för skog och skogsbruk. Systemet kan riktas mot ett flertal mål och göra kort- och långsiktiga prognoser av en rad olika ekosystemtjänster

Heureka-systemet är utvecklat vid SLU och möjliggör analyser och planeringsansatser för skogsbruk inriktat mot flera mål. Kort- och långsiktiga prognoser kan göras av t.ex. virkesproduktion, ekonomi, naturvård, rekreation och kolinlagring.

Programvarorna kan tillämpas från det enskilda beståndet och fastigheter till hela landskap eller regioner. Heurekasystemet används idag frekvent i forskning, undervisning och i det praktiska skogsbruket.

Heurekasystemet består av ett antal programvaror varav tre stycken hanterar skogens dynamik. Dessa tre: BeståndsVis,PlanVis, och RegVis har en gemensam kärna av modeller för framskrivning av skogens tillstånd samt modeller som beskriver skogsvårdsaktiviteter, avverkningar och därtill hörande intäkter, kostnader, m.m. BeståndsVis är en interaktiv simulator för analyser av enskilda bestånds utveckling och skötsel. PlanVis är avsedd för analyser av olika handlingsalternativ och för att söka bra lösningar utifrån ställda målsättningar och baseras därmed på en optimerande ansats. RegVis används för att analysera vad som händer med skogen givet hur skogen brukas. RegVis har en simulerande ansats där användare styr skötseln genom regelverk för t.ex. olika skogstyper och markägare. RegVis kan liksom PlanVis användas i olika geografiska skalor. En programvara – PlanEval – är avseddför flermålsanalys där alternativa planer kan jämföras med avseende på olika nyttigheter även om de inte mäts med samma måttstock, som t.ex virkeproduktion, biodiversitet och rekreation. Genom en strukturerad process kan användare jämföra utfallet av olika planer och rangordna planerna utefter vilken som ger högst övergripande måluppfyllelse.

Programmet för skogliga hållbarhetsanalyser (SHa) ansvarar sedan 2011 för Heurekasystemets förvaltning och sedan 2013 finns en överenskommelse mellan tolv parter: myndigheter, företag och organisationer, att gemensamt svara för finansieringen av förvaltningen. Därmed finns en bas för förvaltningen och för viss vidareutveckling av systemet. Ytterligare funktionalitet läggs löpande in i systemet på uppdrag av olika forskningsprojekt.

 

Kontakt

Tomas Lämås

Johanna Lundström

Relaterade sidor:


Kontaktinformation