Gästforskarprogram i ekonomi 2018-2022

Senast ändrad: 28 augusti 2018

Ekonomiämnet är ett område som SLU ska satsa på under de närmaste fem åren. Därför har rektor beslutat om att inrätta ett gästforskarprogram i ämnet. SLU:s forskare uppmanas att ansöka om att ta hit framstående forskare inom sitt område.

I omvärlden finns tydliga önskemål om att SLU ska bedriva stark forskning inom området, exempelvis rörande marknads- och omvärldsanalyser och företagande inom lant- och skogsbruk, sport- och sällskapsdjur, m.m.

SLU behöver också god lärarkompetens som svarar mot utbildningarnas behov. En förstärkning av ämnet är också ett viktigt led i strävan mot ökad mång- och tvärvetenskap.

Förstärker ämnet ekonomi

Intentionen med gästforskarprogrammet är att knyta framstående forskare inom ämnesområdet från andra universitet – svenska eller utländska – till SLU. De kan därmed bidra till kunskapsutbyte och skapa nya kontaktytor och därigenom skapa förutsättningar för utveckling av den egna verksamheten inom såväl forskning som utbildning.

Ramverket för gästforskarprogrammet är att gästforskare bjuds in att verka vid SLU en till två månader per år under en treårsperiod. Urvalet av gästforskare görs genom ett utlysningsförfarande där forskare vid SLU får ansöka.

Gemensamma ansökningar uppmuntras

I utlysningen uppmuntrar man gemensamt formulerade ansökningar från två eller flera institutioner inom SLU.

Inom gästforskarprogrammet kan också någon yngre forskare/doktorand som är verksam inom gästforskarens grupp eller vid värdinstitutionen på SLU ges möjlighet att besöka och verka vid ett annat lärosäte/institut under en begränsad tid. Förhoppningen är att detta utbyte kan stärka nätverken ytterligare mellan värd- och gästinstitutionen.

Mer information

Du som är SLU:are kan ansöka om att få ta hit en gästforskare inom ditt område.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Niklas Nordquist, forskningssekreterare
Planeringsavdelningen, SLU
niklas.nordquist@slu.se
+46 72 236 6601

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se