Ur SLU:s kunskapsbank

Marin vindkraft på gott och ont

Senast ändrad: 09 juni 2016
Lillgrund_wind_farm_06-240.jpg

Sverige är pionjärland för vindkraftsparker till havs och man har sedan starten följt hur de påverkar havets djurliv. Fiskar söker gärna skydd vid turbinernas fundament och även fisket kan påverkas lokalt, enligt forskaren Lena Bergström. Rådet blir att i första hand bebygga redan exploaterade platser och att undvika skyddsvärda områden.

Lena Bergström, SLU:s kustlaboratorium, har studerat vilka effekter stora marina vindkraftsparker har på de havslevande djuren.

– Själva byggnationen påverkar ofta djurlivet negativt. Pålning och grävning av havsbottnen orsakar buller och ökar båttrafiken i området. Det kan leda till att havslevande djur skadas eller lämnar området under tiden som byggnationen pågår.

När vindkraftsfundamentet sedan väl är på plats, tillför det en ny typ av livsmiljö, som kan gynna vissa arter. Om detta ger en positiv eller negativ effekt på mångfalden avgörs av de lokala förhållandena.  I Östersjön har forskarna sett att de fastsittande blåmusslorna trivs bra på fundamenten. Även många fiskar, till exempel tånglakar och torskar, söker gärna skydd vid vindsnurran. 

Att bytesfisk och andra marina djur ansamlas vid fundamenten lockar i sin tur dit rovfisk och fiskätande däggdjur. En kombination av fler fiskätande rovdjur och ett ökat fisketryck kan leda till att fler fiskar fångas och äts upp än tidigare.

– Ofta blir det av säkerhetsskäl fiskeförbud i själva vindkraftsparken, vilket även är en bra åtgärd för att gynna fiskbestånden i denna situation.

Men de sammanlagda effekterna kan vara svåra att förutspå. Fisketkanske flyttar till ett område som är mindre lämpligt för fiske än vad parkområdet var före utbyggnaden. För att bedöma hur en vindkraftspark påverkar havsmiljön i stort behövs kunskap även om dessa effekter.

Sverige var internationellt sett tidigt med att bygga stora vindkraftsparker till havs. År 2007 driftsattes Lillgrund i Öresund, som då var världens tredje största marina vindkraftspark.

– Sverige har byggt upp kontrollprogram kring Lillgrund vindpark och gjort vetenskapliga sammanställningar av den kunskap som finns. Våra slutsatser gäller främst svenska vatten, men går ofta att tillämpa även i andra delar av världen.

Resultaten används i dag som ett stöd i de svenska myndigheternas planering av marina vindkraftverk. Ett av forskarnas huvudbudskap är att utgå från de lokala förhållandena.

– Att den lokala artsammansättningen förändras kanske är acceptabelt på ett ställe, men inte på ett annat. En generell rekommendation är därför att undvika områden med höga naturliga skyddsvärden och att i första hand exploatera områden som redan är påverkade av mänsklig verksamhet.


Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se