Ur SLU:s kunskapsbank

Algpåväxt i miljöns tjänst

Senast ändrad: 13 april 2017
Kiselalger. Foto: Luc Ector

De känsliga kiselalgerna kan nu användas som indikatorer i både bäckar och sjöar. De används redan för att påvisa surhet, övergödning och organisk förorening, men testas nu för sin förmåga att också indikera tungmetaller och växtskyddsmedel.

Kiselalger är organismer som lever i stora mängder i både hav och sötvatten. Det finns arter i den fria vattenmassan (växtplankton), men många är fastsittande och växer på stenar, växter och andra föremål.

Kiselalger reagerar snabbt på förändringar i den kemiska miljön, vilket gör att de är mycket lämpliga att påvisa skillnader i miljöfaktorer med. Det finns ett stort antal arter av kiselalger och både artsammansättning och miljökrav är väl dokumenterade.

Även i stillastående vatten

Provtagningen är också förhållandevis enkel. Enligt europeisk standard ska man använda en ren tandborste, och borsta av algpåväxten på stenar eller växter. Tandborsten sköljs sedan av över ett provtagningskärl.

Kiselalger används redan enligt vattendirektivet för att påvisa surhet, övergödning och organisk förorening. Av tradition har de använts som indikatorer enbart i rinnande vatten, men inom projektet Waters föreslår forskaren Maria Kahlert vid SLU att även sjöar ska statusbedömas med hjälp av kiselalger.

Nya artnamn

Maria Kahlert och hennes kollegor även uppdaterat listan över kiselalger som används som indikatorer. Den hade blivit föråldrad i och med att kiselalgsarter har bytt namn eller slagits ihop med andra arter.

- Det hade hänt ganska mycket i den taxonomiska forskningen sedan listan uppdaterades senast, säger Maria Kahlert. Vi behövde också kontrollera varje indikatorarts optimumvärde, dvs. under för vilka förhållanden de trivs bäst.

Den största felkällan är artbestämningen, som kräver välutbildade utförare. Här vill Maria Kahlert trycka på hur viktigt det är med harmoniserade metoder både inom ett land och mellan länder.

- De som beställer jobbet måste ställa som krav att den som utför undersökningen använder föreskriven identifieringslitteratur och har deltagit i interkalibreringsövningarna som nätverket "Nordic-Baltic Network for Benthic Algae in Freshwater" anordnar.

Kan spåra miljögifter

Kiselalger kan inte bara användas för att bedöma surhet, övergödning och organisk förorening – det finns en ny metod med vilken man kan påvisa störningar från tungmetaller och växtskyddsmedel.

Den kom till i samband med att andra, parallella metoder utvecklades. Maria Kahlert undersökte hur kiselalger deformerades av tungmetaller i Dalarna och en konsultfirma tittade samtidigt på växtskyddsmedel i bäckar i Skåne.

- Vi pratade ihop oss och nu finns det ett index för båda typerna av miljögifter, men ännu är metoden inte färdigutvecklad, säger Maria Kahlert. Vi behöver fylla på med fältdata från alla som börjar använda metoden.

Instruktionen för hur man ska göra undersökningen är uppdaterad med denna nya metod, men det dröjer tills den är juridiskt giltig, eftersom den inte har tagits in i de svenska föreskrifterna än.

- Det kan förhoppningsvis ske under 2017, säger Maria Kahlert. Men den som vill kan redan nu börja använda kiselalgerna vid statusbedömning av sjöar och även använda den nya metoden för att bedöma påverkan av växtskyddsmedel och tungmetaller.

Text: Nora Adelsköld

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se