Ur SLU:s kunskapsbank

Få smågnagare sommaren 2016

Senast ändrad: 10 juni 2016
Pärluggla med skogssork. Foto: Patrik Olofsson

Antalet smågnagare minskar i norra Sveriges skogsland och i fjällen, för att sannolikt nå en bottennivå under försommaren 2016. Det ser därför ut att bli ett svagt år även för rovvilt som pärlugglan. Även risken för sorkskador på skogsplantor bedöms vara låg kommande vinter.

Normalt varierar antalet smågnagare i så kallade sorkcykler med många smågnagare vart tredje till fjärde år i norra Sverige. Resultaten från fjolårets smågnagarinventering* tyder på att landets norra delar för tillfället befinner sig i en bottenfas av en sådan sorkcykel. Minskningen gäller för samtliga arter av sorkar och lämlar.

– Låga smågnagarbestånd gör att vi väntar oss ett svagt år för rovviltet, särskilt för smågnagarspecialister som till exempel pärlugglan. Risken för skador på skogsplantor och spridning av sorkfeber bedöms också vara mycket låg vintern 2016–2017, säger Birger Hörnfeldt, professor och smågnagarexpert vid SLU.

Redan i sommar förväntar sig dock forskarna en ökad tillväxttakt på flera håll i landet, framför allt vad gäller skogssork i skogslandet. Men eftersom ökningen startar från mycket låga nivåer, väntar de sig ingen dramatisk beståndsökning i år.

Lång tidsserie visar på generell minskning
Miljöövervakningen av smågnagare har pågått sedan 1970-talet. Ser man till hela denna period har antalet smågnagare minskat kraftigt i Västerbottens skogsland fram till en bra bit in på 2000-talet. Det gäller för skogssork, åkersork och framför allt för gråsiding. Mätserierna från fjällen startade för sent för att forskarna ska kunna göra en säker bedömning av utvecklingen där.

Orsaken till minskningen är okänd, men sannolikt har varmare vintrar haft en negativ effekt på smågnagarbestånden, bland annat genom att det skyddande snötäcket generellt varit mer instabilt och kortvarigt under perioder med minskande och fortsatt låga sorkbestånd. Skogsbruket har också minskat livsmiljöerna av äldre skog och ökat andelen hyggen och ungskog, vilket antas ha varit negativt för gråsidingen.

*Uppgifterna baseras på miljöövervakningen av smågnagare som ingår i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning.

Arbetet är en del av program Skog inom SLU:s miljöanalys.

 

Fakta:

Miljöövervakning av smågnagare

Miljöövervakningen av smågnagare sker i skogslandet:

  • i Västerbotten sedan 1971
  • i Grimsöområdet (Västmanland/Närke) sedan 1973
  • i Ammarnäsfjällen (AC-län) sedan 1995
  • i Stora Sjöfallet (BD-län) sedan 2001 och
  • i Vålådalsfjällen (Z-län) sedan 2001.

Övervakningen görs vår och höst på fasta provytor. Genom slagfällefångst fås index på bland annat sork- och lämmelförekomsten.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Birger Hörnfeldt professor emeritus
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU
birger.hornfeldt@slu.se, 070-552 53 28