Ur SLU:s kunskapsbank

Två direktiv i samklang - fisk som indikator även vid kusten

Senast ändrad: 30 december 2016
Mört. Foto: Anders Asp

Svenska kustvatten omfattas av vattendirektivet, men underligt nog finns fisk inte med som en av de biologiska kvalitetsfaktorerna. I havsmiljödirektivet däremot är fisk ett självklart element i bedömningen av miljöstatus. Lena Bergström vid SLU har nu jämfört de två direktivens metoder för att få dem att harmonisera.

Fisk finns med i vattendirektivet som kvalitetsfaktor för inlandsvatten men inte i kustvatten, trots att miljön i både inlands- och kustvatten ska bevakas. I havsmiljödirektivet däremot används kustfisk som en del av den obligatoriska bedömningen.

För att förenkla för den svenska fiskeförvaltningen har man därför föreslagit att dessa båda direktiv ska harmoniseras. En jämförbar klassificering bör användas och en sammanvägd bedömning av biologiska kvalitetsfaktorer bör vara möjlig oberoende av vilket direktiv som styr.

Jämförbara metoder

- Det vi har gjort inom Waters är att jämföra metoderna som används inom vattendirektivet med dem som föreslagits för fisk inom havsmiljödirektivet, berättar Lena Bergström vid SLU:s kustlaboratorium i Öregrund. Hon är ansvarig för kustfiskdelen av Waters.

Fokus för arbetet i Waters har varit att studera hur fisk reagerar på olika miljöförändringar (naturlig och mänsklig påverkan) för att kunna se hur förändringar i indikatorer kan kopplas till åtgärder. Resultaten ger information till miljöövervakare som vill ta med fisk i statusbedömningen och hur de ska tolka indikatorerna.

Mört som indikator på övergödning

Ett av de förslag som kustfiskgruppen kommer med är att använda karpfiskar som indikator för övergödning vid Östersjöns kust. Mängden karpfiskar ökar nämligen i områden med lägre siktdjup, något som ofta är en följd av övergödning. Till karpfiskarna hör t.ex. mört och björkna.

En annan tidigare föreslagen indikator, "stor rovfisk", t.ex. torsk, gös och gädda, måste vidareutvecklas innan förvaltarna kan börja använda den.

- Vi undersökte även "stor rovfisk" som möjlig indikator, men i svenska kustområden saknas det tillräckligt bra data på hur stort fisketrycket är i olika områden, säger Lena Bergström. Framför allt fiskas det i nästan alla områden, och det behövs några helt opåverkade områden som referens.

Text: Nora Adelsköld


Kontaktinformation

Lena Bergström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
lena.bergstrom@slu.se, 010-478 41 16

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se