Ur SLU:s kunskapsbank

Övervakning av skogsmarkens försurningstillstånd leder till fortsatt försiktighet

Senast ändrad: 01 november 2018

Övervakning av miljötillståndet i skogsmarken och den angränsande forskningen har bidragit till bilden av det terrestra ekosystemets återhämtning från försurningen. Forskarna har visat att markens återhämtning är långsam och att det finns anledning till fortsatt försiktighet.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har tillägnat sig resultaten och har fortsatt att uppmärksamma skogsmarkens försurningskänslighet och risken för ökad markförsurning, till exempel från ett intensifierat skogsbruk.

Forskningen har bidragit med underlag till miljömålsarbetet, dels genom årlig rapportering av miljömålsindikatorer (se Miljömålsportalen), dels vid de återkommande fördjupade utvärderingarna av miljömålen som rapporterats av Naturvårdsverket åren 2003, 2008 och 2012. Dessutom har forskningen bidragit med ett kontinuerligt expertstöd till Naturvårdsverkets miljömålsarbete.

Inom ramen för det arbetet har det även skett ett utbyte av resultat och erfarenheter mellan olika försurningsforskare vid workshoppar och möten. SLU:s fortlöpande miljöanalys (FOMA) har även bedrivit samverkan med avnämare, främst Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket, vilket bidragit till resultatspridning från forskningen.

Forskarna har visat att försurningsproblemet inte är över för skogsmarken.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har därför fortsatt uppmärksamma markens försurningskänslighet och risken för ökad markförsurning vid ett intensifierat skogsbruk. Naturvårdsverket har gjort detta bland annat vid arbetet med att uppdatera miljömålspreciseringarna.

Skogsstyrelsen har inom ramen för Landsbygdsprogrammet bedrivit informationsprojekt om askåterföring med anledning av att försurningsfrågan fortfarande är aktuell.


Kontaktinformation