Ur SLU:s kunskapsbank

Nytt om gräsmarker, småbiotoper och myrar

Senast ändrad: 23 januari 2017
Murar i landskapet. Foto: Anders Glimskär, SLU.

Värdefulla hävdade och artrika gräsmarker finns i en stor del av landskapet, även utanför de som ingår i Jordbruksverkets databaser över ängs- och betesmarksobjekt. Det visar en rapport med resultat från regional miljöövervakning av gräsmarker, småbiotoper och myrar i totalt nio län i södra Sverige 2009-2014.

– Även gräsmarker som tidigare har varit åkermark bidrar till variationen och gräsmarkernas värden i landskapet. Därför är det viktigt att se till helheten av gräsmarker i landskapet, säger Anders Glimskär, forskare vid institutionen för ekologi vid SLU.

Åkerkanter har stor variation av olika landskapselement och strukturer, i både skogs- och slättlandskap. Där ingår murar, röjningsrösen och hällar, men också diken och småvatten. Sammanställningen visar att det finns en stor variation i hur synliga och skuggpåverkade landskapselementen i åkerkanterna är. Generellt verkar dock inte igenväxning vara ett stort problem för småbiotoperna och landskapselementen.

– Det är slående att vi har hittat så mycket stenmurar i vissa rena slättbygdsområden exempelvis i Skåne, där sådana annars är ovanliga, berättar Anders Glimskär.

I rapporten jämförs statusen för större myrar, som är väldokumenterade i den rikstäckande Våtmarksinventeringen, med statusen för små myrar (mindre än 10 hektar stora).

– Vi ser att små myrar i högre grad är trädbeväxta än stora myrar. Dessutom är de små myrarna i vissa fall också mer påverkade av röjning och andra skogsbruksåtgärder än de stora, säger Anders Glimskär.

Landskapsbild. Foto: Anders Glimskär, SLU.

Grova lövträd bidrar tillsammans med bärande och blommande träd och buskar till landskapets variation, både i skogskanter och i mer öppna åkerkanter. Foto: Anders Glimskär, SLU.

Den regionala miljöövervakningen i landskapsrutor (Remiil) är ett samarbete mellan länsstyrelser och SLU.


Kontaktinformation

Anders Glimskär, forskare, kontakt miljöanalys regional landskapsövervakning
Institutionen för ekologi, SLU
anders.glimskar@slu.se,  018-67 22 20, 076-821 96 70