Ur SLU:s kunskapsbank

Vildsvinen kostar mer än vad jakten ger

Senast ändrad: 07 november 2019
Ungt vildsvin i lervälling, foto.

Den ökande vildsvinsstammen orsakar lantbrukare, trädgårdsägare och trafikanter stor skada. Kostnaden är nästan sex gånger så stor som jaktvärdet i form av rekreation och kött, har forskare vid SLU visat. För annat vilt är kostnaden bara tre gånger så stor som nyttan. Forskarna menar att nationella åtgärder krävs för att stimulera vildsvinsjakten och få ner antalet djur.

Rapporter om skador av vildsvin för lantbrukare har duggat tätt under de senaste åren. Men det är inte första gången som lantbrukare drabbas. Vildsvinen utrotades nämligen i Sverige redan under 1700-talet för att de förstörde mark och skördar.

Under 1970-talet återinfördes de och hölls då inhägnade för jakt. Några individer lyckades dock smita från hägnen och reproducerade sig i snabb takt i det vilda.

Överstiger kostnaderna jaktvärdet?

Avskjutningen har ökat från några hundra fällda grisar år 1990 till drygt 100 000 år 2017. Antalet trafikolyckor med vildsvin inblandade ökade från 750 år 2003 till nästan 7 000 under 2018.

- Men möjligheterna att jaga vildsvinen har samtidigt ökat, och frågan är då om och hur kostnaderna för vildsvinen överstiger jaktvärdet av dem, säger forskaren Ing-Marie Gren. Hon ingår i forskargruppen vid SLU som i flera vetenskapliga artiklar har studerat detta.

Skador på grödor, i trädgårdar och i trafiken

Kostnader som uppstår på grund av vildsvin uppstår för jordbrukare i form av skador på grödor, mark och maskiner.

Vildsvinen orsakar också besvär för trädgårdsinnehavare, och för allmänheten som kan känna viss respekt vid ett möte med en galt eller sugga med ungar.

Trafikolyckor med vildsvin inblandade medför kostnader för samhället i form av både material- och personskador.

Biodiversitet, rekreation och kött

- Men vildsvinen bidrar även med sitt bökande till ökad biodiversitet, säger forskaren Hans Andersson.

De ger också upphov till värden genom jakt. Jaktvärdet består av både kött- och rekreationsvärde. Ett vuxet vildsvin kan väga mellan 70 och 225 kg, och drygt hälften av detta utgör kött som kan konsumeras.

Stor nettokostnad jämfört med annat vilt

En sammanställning av beräknade kostnader och värden för vår vildsvinsstam pekar på att den totala kostnaden under 2015 uppgår till 1,351 miljarder kronor och värdet av vildsvinen till 235 miljoner, vilket ger en nettokostnad på 1,12 miljarder.

- Man kan dock ställa frågan om de beräknade nettokostnaderna är mycket eller lite jämfört med motsvarande för annat jaktvilt, säger Ing-Marie Gren.

Enligt forskarnas beräkningar var kostnaden för vildsvin nästan sex gånger så stor som nyttan, medan kostnaden för annat vilt var tre gånger så stor som nyttan.

Relationen mellan värde och kostnad är därmed betydligt sämre för vildsvin än för annat vilt.

Nationella åtgärder behövs

- Det kan finnas anledning att fundera på om den nuvarande delegerade viltförvaltningen är tillräcklig för att åstadkomma en mer gynnsam relation mellan kostnader och värden, säger Katarina Elofsson, forskare i miljöekonomi.

I vildsvinstäta områden i landet ställer man nu krav på att ytterligare åtgärder ska vidtas för att minska skadorna. Det kan handla om att stimulera avskjutningen med hjälp av ekonomisk ersättning, eller genom att man underlättar försäljning av vildsvinskött.

- Inget av detta ligger inom ramarna för den delegerade viltförvaltningen, och kan troligen bara genomföras genom beslut på nationell nivå, avslutar Katarina Elofsson.

Läs mer i syntesartikeln

Denna artikel grundar sig på en syntes av flera vetenskapliga artiklar inom området. Hela syntesartikeln läser du här:

Fakta:

Om forskningen

I forskargruppen har ingått Ing-Marie Gren, Katarina Elofsson och Hans Andersson vid institutionen för ekonomi vid SLU och arbetet har finansierats främst av Naturvårdsverket.

Sidansvarig: Nora.adelskold@slu.se