Ur SLU:s kunskapsbank

Skörd av vass ger dubbel nytta

Senast ändrad: 31 augusti 2021
Vass. Foto.

Nu utvecklas vass som ett djurfoder med en extra miljönytta – skörd av vass kan samtidigt motverka övergödning i våra vatten, enligt forskare vid SLU.

För att minska övergödningen av Östersjön har vi under lång tid satt in en rad åtgärder, som till exempel reningsverk och kantzoner/våtmarker i jordbrukslandskapet. Dessa åtgärder är effektiva för att minska näringsbelastningen till Östersjön, men ger inga kortsiktiga intäkter till verksamhetsutövaren.

Vass växer naturligt i våtmarker eller strandzoner och användes förr som stödfoder åt djur. Skörd av vass kan även fungera som en miljöåtgärd, då den tar upp näring ur vattnet och motverkar övergödning. Samtidigt kan vass generera en intäkt som djurfoder.

Vass är dock svårsmält för djuren. Genom tillsatser av enzymer – ensilering – kan vassen delvis brytas ned så att den blir mer lättsmält. Ett sådant vassfoder tas just nu fram av SLU-forskare i samarbete med näringslivet.

Vass har ett näringsvärde ungefär som hö och passar bäst till djur med lägre näringsbehov, till exempel hästar och kor som inte mjölkar. Vasskörden kan också användas som jordförbättringsmedel eller som substrat till biogasproduktion.

Eftersom vassen fungerar som livsmiljö för både fisk och fågel måste den skördas med naturhänsyn. Parallellt tar forskarna därför även fram kunskap om hur man skall skörda vass för att gynna både fisk och fågel. 

Kustavsnitt med vass. Foto.
Skörd av vass har många fördelar, både som en miljöåtgärd och som ett nygammalt foder till häst och nötkreatur. Vass kan även användas som jordförbättringsmedel eller som substrat till biogas. Foto: Anders Kiessling, SLU.
Vassprover i påsar. Foto.
Vassprover analyseras för att kartlägga dess näringsinnehåll. Foto: Anders Kiessling, SLU.
Vassgata. Foto.
Alltför stora och sammanhängande områden kan bli för täta och på så vis missgynna kustens rovfiskar. Här visas en vassgata som skapats i ett sammanhängande vassbälte i syfte att hjälpa rovfisken. Foto: Örjan Östman, SLU.

Kontaktinformation

Örjan Östman, universitetslektor
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
orjan.ostman@slu.se, 010-478 41 53

Vicedekan, ansvar för fortlöpande miljöanalys

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44