Eklevande skalbaggar behöver ljus

Senast ändrad: 06 augusti 2015

Eken är livsviktig för den biologiska mångfalden, inte minst för vedlevande insekter. Det gäller också de enstaka ekar som är insprängda i granbestånd. Future Forests deltog i en studie som konstaterade att skalbaggsfaunan gynnas om ekarna frihuggs. Allra bäst blir resultatet om stammarna får bli solbelysta och om ekarna har grova grenar med mycket död ved.

Ekträdlöpare (Rhagium sycophanta) är en rödlistad art knuten till ek. Den hittades på en lokal i studien. Foto Siga, Wikipedia commons.

Naturvård i den brukade skogen handlar ofta om kompromisser. Det som är allra bäst för naturvården kanske inte alltid är möjligt av praktiska och ekonomiska skäl. Med smart skötsel kan dock arter bevaras utan att skogsproduktionen äventyras särskilt mycket. Det var utgångspunkt för en studie av ekars skalbaggsfauna (Koch Widerberg et al. 2012).

Forskarna valde ut nio granbestånd från Blekinge i söder till Östergötland i norr. I varje bestånd letade de upp sex insprängda, grövre ekar som representerade en skala från trängda till friställda. Ekarna med minst utrymme hade granar som växte under och upp i kronorna, medan de med störst utrymme var fria från granar åtminstone 3-8 meter utanför kronan.

Skalbaggarna fångades in med fönsterfällor. Efter en säsong hade forskarna 2779 individer från 226 arter att sortera och analysera. Arton av arterna var dessutom rödlistade. Nu kunde det intressanta analysarbetet inledas.

Det visade sig att ekarna drar till sig många arter även när de står ensamma inne i beståndet. De viktigaste faktorerna för att attrahera många arter, och även sällsynta arter, är att trädet är solbelyst. En öppning åt söder är därför viktigare än att trädet har fritt åt alla håll. Lika viktigt är det att ekarna har många grova och döda grenar. Grenarna verkar vara viktigare än stammen i sig i denna studie. De flesta ekar i försöken var yngre än 200 år, den ålder när ekstammen börjar få död ved och håligheter av större omfattning.

Forskarna konstaterade att det är viktigt att satsa på rätt ekar, det vill säga de som har grova grenar med döda eller döende vedpartier. Dessa bör friställas så att de får in så mycket solljus som möjligt. Om de bara får en större öppning på sydsidan så kan de fortsätta att vara attraktiva för skalbaggar och andra insekter.

Referens

Koch Widerberg, M., Ranius, T., Drobyshev, I., Nilsson, U. & Lindbladh, M. 2012. Increased openness around retained oaks increases species richness of saproxylic beetles. Biodiversity and Conservation 21: 3035–3059.

/ Text Thomas Ranius

Artikeln är ett utdrag ur Future Forests Rapport 2013:2


Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.mossing@slu.se