Flytta veden till insekterna

Senast ändrad: 06 augusti 2015

I samarbete med finska forskare har vi visat att utläggning av döda aspstammar kan vara en effektiv restaureringsåtgärd för insekter som är beroende av detta substrat. I studien transporterades aspstammar till ett 160 hektar stort område i östra Finland med många rödlistade vedinsekter.

Gråbandad getingbock (Xylotrechus rusticus) är en art som trivs på solbelysta aspstammar. Foto Sigyn, Wikipedia commons.

Åtgärden kan vara aktuell på lokaler som är kända för att hysa en rik och specialiserad fauna knuten till död ved men där tillgången på substratet är låg eller ojämn. Aspstammar som lades ut inom ett par hundra meter från spridningskällorna attraherade specialiserade vedinsekter i högre utsträckning  än de som lades längre bort. Insekter som är specialiserade till relativt färsk död ved av asp torde ha en god kapacitet att flyga långt, men trots det uppstår alltså en isoleringseffekt som gör att en del död ved aldrig blir koloniserad för att den ligger långt från spridningskällor.

Detta resultat utgör en pussselbit i förståelsen av hur naturhänsyn bör vara fördelad i landskapet. Det pekar mot att det är bättre att koncentrera till exempel kvarlämnade lövträd och död ved på hyggen till färre hyggen där man lämnar så mycket som möjligt, snarare än att den är mera jämnt utspridd mellan hyggena.

Referens

Ranius, T., Martikainen, P. & Kouki, J. 2011. Colonisation of ephemeral forest habitats by specialised species: beetles and bugs associated with recently dead aspen wood. Biodiversity and Conservation 20: 2903–2915.

/ Text Thomas Ranius

Artikeln är ett utdrag ur Future Forests Rapport 2013:2


Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.mossing@slu.se