Gran och björk på lika villkor

Senast ändrad: 07 juli 2015

Björken kommer på köpet i de flesta granföryngringar. Men hur ska beståndet skötas om vi vill behålla björken även i det uppvuxna beståndet? Försöket Brudahall i Asa ger svar.

Nils Fahlvik i försöket Brudahall i Asa. Foto Mats Hannerz.

Självföryngrad björk är ett vanligt inslag i granföryngringar. I traditionell skötsel avlägsnas björken tidigt under omloppstiden till fördel för barrträden. Blandbestånd med löv och barr anses dock erbjuda en rad fördelar jämfört med rena barrbestånd, såsom förbättrade markegenskaper, högre motståndskraft mot skador samt högre biodiversitets- och rekreationsvärden.Tidigare studier har dessutom visat att det går att uppnå en högre volymproduktion då en skärm av björk sparas över granen under den första delen av omloppstiden.

För att studera hur en långsiktig inblandning av björk i granbestånd påverkar produktion och dimensionsutveckling etablerades ett försök inom Asa försökspark i Småland. Försöket anlades i ett bestånd med en liten höjdskillnad mellan trädslagen. På så vis skulle både björken och granen kunna utvecklas på lika villkor och uppnå timmerdimensioner. Genom röjning justerades trädslagsfördelningen så att björkens andel uppgick till 0, 20 respektive 50 % av stamantalet.

Efter 10 tillväxtsäsongen var volymproduktionen lika för alla behandlingar. Det fanns heller inte någon skillnad i granens höjd- och diametertillväxt mellan behandlingarna. Björkens grenar orsakade piskskador på granens toppskott och på 5 % av granarna bedöm- des toppskottet ha dött till följd av skadorna.

Beståndets fortsatta utveckling fram till slutavverkning simulerades med produktionsmodeller. Förutom en bibehållen blandning med 20 och 50 procent björk testades även alternativ där andelen björk successivt minskades med tiden. Över hela omloppstiden min- skade volymproduktionen med en ökande andel björk. Vid 50 % björkinblandning var den 17 % lägre jämfört med ren gran. Skillnaden minskade om björkandelen reducerades med ökande ålder.

Försöket anlades på en mycket bördig mark i södra Sverige. Granens överlägsenhet i produktion gentemot björken är större på bördiga ståndorter. Det är därför troligt att ett blandbestånd skulle ha hävdat sig bättre på en mindre bördig ståndort.

En första gallring har utförts i försöket och vid denna gallring var målet att behålla trädslagsfördelningen. Särskild vikt fick läggas på att identifiera och gynna utvecklingsbara individer av björk. Behovet av att gynna björken kommer troligtvis bli än mer uttalat vid senare gallringar. En gruppvis inblandning av björk istället för den trädvisa blandningen som testades i denna studie kan kanske underlätta arbetet med att skapa en långsiktig blandning.

Referens

Fahlvik, N., Agestam, E., Ekö, P.M. & Lindén, M., 2011. Development of single-storied mixtures of Norway spruce and birch in Southern Sweden, Scandinavian Journal of Forest Research 26 (suppl.11):36-45.

/ Text Nils Fahlvik

Artikeln är ett utdrag ur Future Forests Rapport 2013:1


Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.mossing@slu.se