Skogsbrukets klimatanpassning varierar inom EU

Senast ändrad: 11 oktober 2015

Oavsett framtida utsläppsnivåer måste vi vara beredda på klimatförändringar till följd av de utsläpp som redan skett. Under de senaste åren har flera länder börjat utarbeta strategier för klimatanpassning. Trots att de träd som börjar växa idag kommer att stå långt in i framtiden har dock inte skogsbruket som sektor hittills stått längst fram i ledet.

Större diversitet, fler lokala arter och mera lövträd är några strategier för att möta klimatförändringarna. Foto Mats Hannerz.

Utifrån nationella rapporter i ett EU-projekt har den här studien undersökt vilka åtgärder för klimatanpassning som föreslås för skogsbruket och hur de speglar olika länders system för skogsbruk (Keskitalo 2011). Studien visar på varierande förutsättningar mellan olika europeiska länders befintliga skogsbrukssystem. I exempelvis Sverige och Finland praktiseras relativt intensivt skogsbruk med kalhyggen, plantering, jämnåriga bestånd och gödsling, medan exempelvis Slovenien i hög utsträckning praktiserar nära-naturen-skogsbruk med huvudsakligen naturlig återväxt och naturlig åldersstruktur i bestånden. Detta gör att de generella anpassningsstrategier som förespråkas kommer att implementeras olika i olika länder.

Kontrasterande förslag

Generellt kan de olika åtgärdsförslagen tolkas så att skogsskötselstrategier behöver inkludera långsiktig klimatanpassning. Förslagen, som avviker märkbart från hur strategin ser ut i intensivt skogsbruk med mono­kulturer, är bland annat dessa:

  • Skapa större diversitet i ålder och trädslag
  • Ta in fler lokala arter och lövträd
  • Tillämpa kontinuerligt skogsbruk, speciellt i känsliga områden.

I kontrast mot detta står förslag om mer aktiva åtgärder, som exempelvis att gallra tidigt och intensivt. Några länder föreslår också att klimatanpassat skogsbruk ska inkludera åtgärder för att minska riskerna för störningar som insektsangrepp, brand, torka och översvämningar. I ett land som Italien ligger fokus dock på att låta den relativt naturliga skogen anpassa sig utan aktiv skötsel, medan svenska aktörer bland annat föreslår introduktion av snabbväxande träd som växer väl i ett varmare klimat och kan avverkas innan eventuella stormskador blir för stora.

Varierande förutsättningar

Olika nationella styrelseskick innebär varierande förutsättningar att genomföra samordnade klimatstrategier. Så påpekas till exempel i den schweiziska rapporten att landets branschöverskridande klimatstrategi kan få begränsad effekt på grund av de olika kantonernas långtgående självstyre.

Skogsbruket som ekonomisk sektor har varierande betydelse i Europas olika länder samt i olika regioner. Det betyder att besluten om klimatåtgärder också kan komma att variera lokalt inom länderna. Storskaliga skogsägare (företag) kan tänkas utveckla egna anpassningsstrategier som, beroende på skogstyp, ­ge­nomförs i olika områden och kan påverka stora områden på ett genomgripande sätt.

För småskaliga skogsägare är det särskilt viktigt att nå ut med kunskap till de enskilda skogsägarna – speciellt i de länder där de äger stor del av marken och deras beslut kan få stor påverkan på framtidens klimatanpassning.

Referens

Keskitalo, ECH. (2011) How can forest management systems adapt to climate change? Possibilities in different forestry systems. Forests 2(1): 415-430.

/ Text Carina Keskitalo

Artikeln är ett utdrag ur Future Forests Rapport 2013:6


Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.mossing@slu.se