Ur SLU:s kunskapsbank

Tallbarrens svampkarta ritas om

Senast ändrad: 15 november 2018

Ett tallbarr innehåller många fler svampar än vad man tidigare har känt till. En kartläggning som Future Forests har gjort visar att svampsamhällena i tallens barr varierar från norr till söder, och att sjuka barr hyser många fler arter än friska barr. Re­sultaten ritar också om utbredningskartorna för en del svampar. Tallskytte betraktas normalt som en sydsvensk art, men den påträffades så långt norrut som i Västerbotten.

För en mykolog kan ett litet tallbarr rymma en värld av arter. De är visserligen osynliga för ögat – för det mesta – men de kan ha stor betydelse för trädet. Svampar som man sedan tidigare känner till från tallbarr inbegriper både aggressiva patogena svampar, svaga patogener och svampar som har en positiv funktion för trädet. Dess­utom finns många arter med okänd påverkan på trädet.

Vi ville skaffa oss en bättre bild av svampsamhällena i de svenska tallbarren. Därför samlade vi in barr från 10 platser i landet, från Norrbotten till Skåne. Längs denna nord-sydliga gradient förändras flera faktorer som skulle kunna påverka svamparnas geografiska utbredning, t.ex. temperatur och nederbörd. Vi ville också studera hur svampsamhället skiljer sig mellan friska barr och sjuka barr med någon typ av sjukdomssymptom, t.ex. bruna fläckar.

Modern identfieringsmetod

Svampsamhällena identifierades sedan med en modern molekylär metod där flera prover kan analyseras parallellt. Ur varje prov sekvenseras flera svampars DNA samtidigt. Tekniken gör att man kan analysera många prover och beskriva i princip alla arter i ett prov samtidigt, något som var mycket arbetskrävande med de äldre metoderna.

Svampsamhällenas sammansättning förändras gradvis från norr till söder. En del arter påträffas framför allt i norra Sverige medan andra främst finns längre söderut. Tallskytte, den viktigaste patogenen på tallbarr i Sverige, har sedan tidigare ansetts ha en sydlig förekomst. Det stämmer även med våra data, men den påträffas, om än i låg andel i proven, så långt norr ut som Västerbotten.

Proverna från sjuka barr hyser många fler arter. De flesta svamparna i friska barr finns också i sjuka barr, men hos de sjuka barren finns också många arter som inte påträffas i friska barr.

Fler arter än vi trodde

Det finns många fler svampar i tallbarr än vad som tidigare varit känt. En del av svamparna är sedan tidigare förknippade med tall, såsom tallskytte, tallbarrsprickling och gremmeniella. Vi har kunnat se att en liten grupp svamparter dominerar i de flesta proverna och en stor grupp är mindre vanliga. För att artbestämma sekvenserna jämförs de mot en databas, men alla sekvenser kunde inte bestämmas till art. Många av de svampar som kunde artbestämmas var vanligare i sjuka barr än i friska barr. Endast ett fåtal av svamparna som hittades i de friska barren kunde artbestämmas.

Kunskap om tallbarrens svampar kan bli användbart i framtiden, till exempel för att förutsäga hur deras utbredning förändras om klimatet blir varmare.

/ Text Hanna Millberg, Johanna Boberg och Jan Stenlid

Artikeln är ett utdrag ur Future Forests Rapport 2013:5


Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.mossing@slu.se