Varmare klimat kan stoppa tallstekeln

Senast ändrad: 07 augusti 2015

Det är inte alla skadegörare som gynnas av att det blir varmare. Utbrott av den röda tallstekeln, en vanlig skadegörare på tall, har ofta kopplats till varmt och torrt väder. Med ett varmare klimat borde alltså risken för utbrott öka. Future Forests forskning visar dock att det inte behöver bli så. Det beror främst på att tallstekelns larver missgynnas av höga temperaturer.

Larv av röda tallstekeln. Idag är de många, i ett varmare klimat kanske färre. Foto Christer Björkman.

De spännande resultaten visar hur viktigt det är med ett helhetsgrepp när en skadegörares utveckling ska förutsägas. Att det är viktigt att undersöka dels hur insekten själv påverkas av olika temperaturer, men också hur samspel med värdväxter och naturliga fiender i olika livsstadier påverkas.

En traditionell metod för att förstå hur ett varmare klimat kommer att påverka skadeinsekter är att använda tidsserier där väderdata kopplas ihop med observationer av insektsförekomster eller skador. Om man har registrerat fler insekter under varma perioder kan man dra slutsatsen att de gynnas av värme. Då kan vi förvänta oss mer skador i ett varmare klimat. Den här typen av korrelativa studier ger däremot inte svar på varför skadorna ökar. Gynnas skadeinsekten av värme för att den utvecklas fortare? Är det skadeinsektens fiender som blir mindre effektiva när det är varmt? Eller är det rentav växtens försvar som blir sämre?

I våra studier ville vi i stället förstå de mekanismer som påverkar insekter när klimatet ändras. Då är det lättare att sätta in tillämpade insatser för att bromsa en oöns­kad händelseutveckling.

Ogillar värme

Försöken på den röda tallstekeln gjordes i både labo­ratorium och i fält. I klimatskåp kunde vi reglera temperaturen, och i fält studerade vi arten längs en nord-sydlig gradient med olika temperaturer. Vi undersökte hur tallstekelns larver påverkades av de olika temperaturerna, både med hänsyn till tallens födokvalitet och predation av rovinsekter (t ex myror) och spindlar. Vi undersökte också hur sorkars predation på tallstekelns puppor påverkades av olika temperaturer.

Studierna visade alltså att tallstekellarverna verkade ogilla de varma temperaturerna; dödligheten var hög­re när det var varmt, särskilt om larverna åt på tallar med mycket kådämnen (tallens försvar). Trots att sorkar­na åt färre puppor i den högre temperaturen hölls populationstätheten låg. Det tyder på att risken för massförekomster av tallstekel minskar i och med att klimatet blir varmare.

Det här är tvärtemot vad man förväntar sig, då tallstekelutbrott ofta kopplas till varma och torra väderförhållanden. Om vi hade använt korrelationsstudier och mekanistiska studier var för sig skulle vi i det här fallet ha dragit olika slutsatser, men tillsammans ger de oss värdefull information. Tallstekelutbrott efter en rad varma, torra somrar kan bero på att halten av kådämnen i tallarna minskar efter en längre tid torkstress, vilket skulle kunna gynna larverna. En annan förklaring skulle kunna vara att tätheter att sorkar och andra smådäggdjur som äter pupporna missgynnas av torkstress.

En strategi för att minska risken för tallstekelutbrott i ett varmare, framtida klimat skulle därför kunna vara att välja att plantera genotyper av tall med högt kåd­innehåll. Då skulle larverna få det tufft även om halten kådämnen minskar på grund av torka.

Studierna är rapporterade i en doktorsavhandling (Kollberg, 2013).

Referens

Kollberg, I. 2013. The effect of temperature on trophic interactions – Implications for the population dynamics of a forest pest insect in a warmer climate. Doktorsavhandling Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.

/ Text Ida Kollberg

Artikeln är ett utdrag ur Future Forests Rapport 2013:5


Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.mossing@slu.se