Ur SLU:s kunskapsbank

Förbättrade odlingssubstrat kan hämma sjukdomar

Senast ändrad: 18 september 2019

Rotsjukdomar orsakade av patogena svampar är de vanligaste sjukdomarna på grönsaker och bär som odlas i substrat. Forskare vid SLU Alnarp har undersökt i vilken mån kommersiella biologiska växtskyddspreparat kan bidra till att hämma den här typen av rotsjukdomar. Resultaten visar att preparaten kan ha effekt.

I försök utvärderade forskarna effekten av Binab T, Gliomix och Mycostop vid hydroponisk odling av tomatplantor. Plantorna stod i två olika substrat, torv respektive pimpsten. I pimpstensodlingen visade samtliga preparat effekt mot Pythium, Phythophthora och Fusarium. I torvodlingen hade endast Binab T och Gliomix effekt.

I två andra projekt undersöktes samspelet mellan kaliumfosfit respektive Binab T och den naturliga mikrofloran vid odling av jordgubbar i substrat. Det första projektet fokuserade på kaliumfosfit. Kokos, ny torv och gammal torv användes som substrat. Vid odling i ny torv visade sig behandling med kaliumfosfit kunna bidra till utveckling av en positiv mikroflora på rotsystemet och en sjukdomshämmande effekt mot rotpatogener.

I det andra projektet undersökte forskarna effekten av Binab T och kaliumfosfit enskilt och i kombination. Torv användes som substrat, med respektive utan närvaro av patogenen Phythophthora cactorum. Här visade båda preparaten förmåga att bidra till utveckling av en positiv mikroflora.

Ansvariga för projekten var Sammar Khalil och Birgitta Svensson vid Institutionen för biosystem och teknologi vid SLU. I ett faktablad från Tillväxt Trädgård skriver de om utveckling av hållbara odlingssubstrat med sjukdomshämmande egenskaper och redovisar resultaten av ovan nämnda projekt.

Relaterade sidor: