Ur SLU:s kunskapsbank

Pedometri i praktiken: utveckling av beslutsstöd för hållbar intensifiering i småskaliga odlingssystem i Östafrika

Senast ändrad: 02 september 2022

Sedan ett antal år har Institutionen för mark och miljö haft ett gott samarbete med International Center for Tropical Agriculture (CIAT) i Kenya. Samarbetet började med ett Formas/SIDA-finansierat projekt och har sedan vuxit med ytterligare FoU-aktiviteter inom ämnesområdet pedometri.

Syftet med det första projektet var att utveckla beslutsstöd för hållbar intensifiering i småskaliga odlingssystem i Östafrika. I praktiken innebär det att ta fram och pröva metoder för att förse enskilda jordbrukare och rådgivare information så att de kan fatta bättre beslut om odlingsåtgärder och investeringar. Exempel på sådan information kan vara riskkartor för låga pH-värden eller mikronäringsbrister.

Samma typ av data behövs också på regional och nationell nivå. Mineralgödseltillverkare behöver veta vilken blandning av näringsämnen som är optimal i olika områden och myndigheter behöver underlag för beslut om subventioner av olika insatsmedel, till exempel kalkprodukter eller gödselmedel.

Att binda kol är ett hett forskningsämne

Under senare tid har också möjligheten att lagra mer kol i marken i form av mull fått ett ökat intresse, eftersom man då binder in koldioxid från atmosfären och på så sätt kan en del av den pågående antropogena förhöjningen av koldioxidhalten i luften motverkas. En ökad mullhalt är samtidigt positiv för markens bördighet; marken blir bättre på att förse grödorna med vatten och näringsämnen och blir även bättre på att stå emot torka och erosion. Myndigheter och organisationer på flera nivåer vill ha uppskattningar av hur mycket ytterligare kol som lagras in i jordbruksmarken och var den potentiella kolsekvestreringen är störst.

Kort sagt finns det ett ökande behov av rumsliga data om markens egenskaper i flera skalor och tillsammans med CIAT arbetar vi med de pedometriska frågorna kring att ta fram, utvärdera och kommunicera dessa data.

Våra pågående samarbetsprojekt finansieras av SIDA/Formas, GIZ och BMZ.

Fakta:

Pedometri är ett ämnesområde inom markvetenskap som handlar om insamling, hantering, analys och utvärdering av information om markens beskaffenhet. Det innebär användning av statistiska, geostatistiska och matematiska metoder för att analysera data i olika former och från olika källor. Ofta kombineras äldre kartmaterial och befintliga databaser med nya mätningar för modellering av markegenskaper i tid och rum. Ämnet har en egen kommission inom International Union of Soil Sciences (IUSS). Läs mer på: http://pedometrics.org/

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Kristin Persson

Forskare vid institutionen för mark och miljö
Enheten för precisionsodling och pedometri 

0511-67222
kristin.persson@slu.se

Mats Söderström

Universitetslektor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Enheten för precisionsodling och pedometri 
Telefon: 0511-67244, 070-6670502
E-post: mats.soderstrom@slu.se
CV-sida